BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

    Hayat Boyu Öğrenme ve Gençlik

Gençlik Programı

 4.6: Ortaklıklar Teklif Çağrısı

Gençlik Programı 4.6: Ortaklıklar Teklif Çağrısı

EACEA/13/11

Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı Gençlik Programı Eylem 4.6 teklif çağrısını duyurmuştur. Teklif çağrısı Gençlik Programı’nın farklı bileşenlerini kombine eden uzun vadeli projelerin geliştirilmesi amacıyla bölgeler, belediyeler, sivil toplum örgütleri ve sosyal sorumluluk alanında faaliyet gösteren aktif örgütler arasındaki ortaklıkları desteklemeyi hedeflemektedir.

Kurulacak ortaklıklara dair özel hedefler ve öncelikler şunlardır:

- Avrupa’daki bölgelerin, belediyelerin, siviltoplum örgütlerinin ve sosyal sorumluluk alanında aktif rol oynayan örgütlerin gençlik ve yaygın eğitim alanındaki faaliyetlere katılımlarını teşvik etmek;
- Gençlere ve genç işçilere yaygın eğitim fırsatı sunan gençlik kuruluşların kapasite geliştirme süreçlerini desteklemek;
- Yaygın eğitim alanında tanınma, iyi uygulamaların paylaşımı ve sürdürülebilir ağların kurulmasını desteklemek.

 • Gençlik programının yıllık öncelikleri:
 • - Genç nüfusta işsizlik
  - Kapsayıcı büyüme
  - Küresel çevre sorunları ve iklim değişikliği
  - Yaratıcılık ve girişimcilik
  - Avrupa Gönüllülük yılı
 • Uygun Başvuru Sahipleri:

- Bölgesel veya yerel ölçekteki kamu kuruluşları,
- Gençlik Programına üye en az sekiz ülkede faaliyet gösteren, gençlik alanında aktif, kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
- Gençlik yararına toplumsal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren şirket/girişim/kar amacı güden kuruluşlar.

Proje faaliyetleri bir ya da birden çok ortak tarafından gerçekleştirilecek ise, şu kuruluşlar seçilebilir:

 • - Bölgesel veya yerel ölçekteki kamu kuruluşları,
 • - Kar amacı gütmeyen sivil toplum kuruluşları,
 • - Gençlik Programına üye en az sekiz ülkede faaliyet gösteren, gençlik alanında aktif, kar amacı gütmeyen kuruluşlar,
 • - Gençlik yararına toplumsal sorumluluk çerçevesinde faaliyet gösteren bir şirket/girişim/kar amacı güden kuruluşlar.

Uygulayıcılar hukuki statüye sahip olmalı ve belirtilen son sunuş tarihinde, programa katılan ülkelerden birinde en az iki yıllığına yasal olarak kaydolmuş olmalıdırlar.

Uygun Başvuru Temaları ve Önerileri
- Ulusal ya da uluslararası gençlik girişimleri,
- Avrupa Gönüllülük hizmeti,
- Eğitim ve ağ oluşturma,
- Uluslararası gençlik değişimleri.

Faaliyet programı 1 Mart 2012 ve 1 Eylül 2012 tarihleri arasında başlamalı ve azami 2 yıl (24 ay) süreyle uygulanmalıdır.

Bütçe
Bu teklif çağrısı kapsamında projelerin eş-finansmanı için tahsis edilen toplam bütçe yaklaşık 2 300 000 Avro’dur. Her proje için tahsis edilecek azami bütçe tutarı 100.000 Avro‘yu geçmeyecektir. Ajansın mali yardımı ile projenin toplam uygun giderlerinin % 50′ sinden fazlası finanse edilmeyecektir.

Başvurular İçin Son Tarih
Başvuruların aşağıdaki adrese en geç 3 Kasım 2011 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir:

Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
“Youth in Action” Programme – EACEA/13/11
BOUR 4/029
Avenue du Bourget/Bourgetlaan 1
1140 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIE

Detaylı Bilgi

Ayrıntılı Başvuru Kuralları, başvuru formu ve özel finansman kurallarının yer aldığı  Avrupa Komisyonu Eğitim Görsel İşitsel Yürütme Ajansı’nın web sayfasından temin edilebilir.

Diğer Gençlik Programlarına ilişkin detaylı bilgi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı’ndan temin edilebilir.

Hayatboyu Öğrenme Programı

Hayatboyu Öğrenme Programı

2012 Teklif Çağrısı

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Komisyonu tarafından 09.08.2011 tarihinde yayınlanmıştır. Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan bu Genel Teklif Çağrısı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından yayınlanan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2012 ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI’nın ayrılmaz bir parçasıdır.
Bu nedenle, Komisyon’un Genel Teklif Çağrısı’nda yer alan ve aşağıda listelenen belgelerin ülke merkezli faaliyetler kapsamında başvuru yapacak olan potansiyel yararlanıcılar tarafından başvuruları öncesinde dikkatlice okunması gerekmektedir

* Her bir faaliyet türündeki son başvuru tarihleri de dahil olmak üzere genel bilgileri içeren Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nin 09.08.2011 tarih ve C 235/15 nolu sayısında yayınlanan resmi duyuru niteliğindeki “Announcement”

* 2012 yılı başvuruları çerçevesinde programa katılan tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olacak olan Stratejik Öncelikleri içeren “LIFELONG LEARNING PROGRAMME, GENERAL CALL FOR PROPOSALS 2011-2013, STRATEGIC PRIORITIES 2012″ başlığını taşıyan belge

* Programın resmi rehberi niteliği taşıyan ve her bir programdan yararlanma şartlarını ve idari ve mali hükümleri de içermekte olan “LIFELONG LEARNING PROGRAMME GUIDE 2012″ belgesi (“Part I: General Provisions”, “Part IIa: Sub-Programmes and Actions” ve “Part IIb: Explanation by Action” başlıklı bölümlerden oluşmaktadır).

Yukarıdaki belgelerde ilan edilen kurallar, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2012 LLP Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerlidir. Diğer yandan, Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı’nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajanslarının yürüttüğü ülke merkezli (merkezi olmayan) her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme, idari tedbirler koyma ve Komisyon’un belirlemiş olduğu alt ve üst sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi çerçevesinde 2012 döneminde ülkemizde geçerli olacak ulusal öncelikler, idari tedbirler ve ulusal hibe miktarları gibi hususlar LLP 2012 Ulusal Teklif Çağrısı’nda yer almaktadır. Alt programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği ve bu başvurulara sağlanacak hibe miktarları ve ulusal öncelikler, bu Ulusal Teklif Çağrısı’nda belirtilmiştir. Başvuru usulüne ilişkin diğer önemli teknik veya idari hususlar da ilgili alt programların sayfalarında yer almaktadır.

Başvurulara dair son tarihler aşağıdaki gibidir;

Comenius Bireysel Öğrenci Hareketliliği 1 Aralık 2011
Grundtvig Ziyaret ve Değişimler
-İlk başvuru 16 Ocak 2012
-İkinci başvuru 30 Nisan 2012
-Üçüncü başvuru 17 Eylül 2012
Comenius ve Grundtvig Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti 31 Ocak 2012
-İlk başvuru 16 Ocak 2012
-İkinci başvuru 30 Nisan 2012
-Üçüncü başvuru 17 Eylül 2012
Comenius Asistanlığı 31 Ocak 2012
Leonardo da Vinci Hareketlilik Projeleri 3 Şubat 2012
Erasmus Yoğun Dil Kursları (EILC) 3 Şubat 2012
Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklıkları 21 Şubat 2012
Comenius Regio Bölgesel Ortaklıkları 21 Şubat 2012
Grundtvig Çalışma Grupları 21 Şubat 2012
Leonardo da Vinci Çok Taraflı Yenilik Transferi Projeleri 2 Şubat 2012
Erasmus Yoğun Programlar (IP) 9 Mart 2012
Erasmus Öğrenim ve Yerleştirme amaçlı Öğrenci Hareketliliği(Erasmus konsorsiyum ve yerleştirme sertifikası dahil) ve Personel Hareketliliği (Öğretim elemanlarının ders vermesi ve Personel eğitimi) 9 Mart 2012
Grundtvig Asistanlığı 30 Mart 2012
Grundtvig Gönüllü Projeleri 30 Mart 2012
Ortak Konulu Program Çalışma Ziyaretleri  
-İlk başvuru dönemi 30 Mart 2012
-İkinci başvuru dönemi 12 Ekim 2012
Hazırlık Ziyaretleri  
1. Başvuru dönemi (01.06.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Nisan 2012
2. Başvuru dönemi (01.09.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Temmuz 2012
3. Başvuru dönemi (01.11.2012 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Eylül 2012
4. Başvuru dönemi (01.01.2013 ve sonrasında gerçekleşecek ziyaretler için) 1 Kasım 2012

Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2011-2013 Genel Teklif Çağrısı- 2012 Stratejik Öncelikleri ile Hayatboyu Öğrenme Programı 2012 Program Rehberi’ne Komisyon’un internet sitesinden ulaşılabilir.

http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

LLP 2012 Ulusal Teklif Çağrısına Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı web sayfasından ulaşılabilir:

http://www.ua.gov.tr/index.cfm?action=detay&yayinid=3534238013223D056862448BF441513F0A2B&CFID=5743483&CFTOKEN=59567178