TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

 

 

TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI (TTGV) DESTEKLERİ

 

TTGV HAKKINDA

 

TTGV, 5917 sayılı Kanunla kurulmuş vakıf statüsünde bulunduğu belirtilen, kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

15 Yönetim Kurulu üyesinin 5’i:

Hazine Müsteşarlığı

Ekonomi Bakanlığı (Dış Ticaret Müsteşarlığı)

Kalkınma Bakanlığı (Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı)

TÜBİTAK Başkanlığı

KOSGEB Başkanlığı temsilcileridir.

Diğer 10 Yönetim Kurulu üyesi ise özel sektör temsilcileri arasından Kurucular Kurulunca seçilir.

 

TTGV, aşağıdaki finans kaynaklarından sağladığı kaynakları kullandırmaktadır:

 

Proje desteklerinden almış olduğu hizmet bedelleri

Hazine Müsteşarlığı ve Dünya Bankası anlaşmaları ile sağlanan kaynaklar (HM-DB)

Ekonomi Bakanlığınca sağlanan kaynaklar

Çok Taraflı Montreal Protokolu (Ozon Tabakası Projeleri) Fonu kapsamındaki uluslararası kaynaklar

 

Bu kaynakların günümüz itibarıyla kullanım bilgileri şu şekildedir:

 

HM-DB

(1991 – )

EKONOMİ BAKANLIĞI (DTM

(1995 – )

TOPLAM
Desteklenen Proje Sayısı 329 523 852
Sözleşmedeki Destek Tutarı (milyon USD) 120.6 170 290.6
Gerçekleşen

Destek Tutarı (milyon USD)

94.8 105.3 200.1

 

 

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ

 

Destek süresi ve miktarı

 

Proje Süresi…….…: En fazla 2 yıl

Destek Miktarı……: En fazla 1 milyon ABD Doları

Destek Oranı……..:En fazla proje bütçesinin %50’si

Geri Ödeme Süresi: 1. yılı geri ödemesiz 4 yıl-faizsiz

Hizmet Bedeli…….: Proje bütçesinin en fazla %3’ü

 

 

Desteklenen projeler

 

Araştırma ve geliştirmeye dayalı

Teknolojik yenilik içeren

Sanayide uygulanabilir ekonomik değeri olan projelere destek verilmektedir. Neler desteklenmez?

Altyapı veya üretim yatırımına dayalı projeler

Üniversite ve araştırma kurumları tarafından sunulan projeler

 

Kimler yararlanabilir?

 

Sanayi kuruluşları

Yazılım faaliyeti gösteren bilgisayar ve yazılım şirketleri

 

Destekten yararlanan firma profili

(Mart 2009 verilerine göre)

 

%74′ünde 200′den az kişi çalışmaktadır.

%53′ü 10 yaşın altındadır.

 

 

Desteklenen Ar-Ge Faaliyetleri

 

Kavram geliştirme

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar çalışmaları vb. çalışmalar

Tasarım ve çizim çalışmaları

Prototip üretimi

Pilot tesisin kurulması

Deneme üretimi

Patent ve lisans çalışmaları

Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

 

TİCARİLEŞTİRME PROJELERİ DESTEĞİ

 

Destek süresi ve miktarı

 

Proje Süresi…….…: En fazla 1 yıl

Destek Miktarı……: En fazla 1 milyon ABD Doları

Geri Ödeme Süresi: 1. yılı geri ödemesiz 4 yıl-faizsiz

Hizmet Bedeli…….: Proje bütçesinin en fazla %3’ü Kimler yararlanabilir

TTGV’nin Teknoloji Geliştirme Projeleri desteğinden yararlanmış ve

Prototip geliştirme aşamasını başarı ile tamamlamış sanayi kuruluşları ve yazılım şirketleri

 

Not: Şu an için başvuru kabul edilmemektedir.

 

İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEĞİ

 

Destek süresi ve miktarı

 

Proje Süresi…….…: En fazla 3 yıl

Destek Miktarı……: En fazla 3 milyon ABD Doları

Destek Oranı……..: En fazla proje bütçesinin %50’si

Geri Ödeme Süresi: 1. yılı geri ödemesiz 4 yıl-faizsiz

Hizmet Bedeli…….: Proje bütçesinin en fazla %3’ü

 

Kimler yararlanabilir?

Sanayi kuruluşları

Yazılım şirketleri

 

Desteklenen İleri Teknoloji Alanları

 

Tarımsal atıklardan yüksek katma değerli biyoürün üretim ve teknolojileri

İleri malzeme teknolojileri

Hassas üretim teknikleri

Yenilenebilir enerji üretim, depolama ve dağıtımına yönelik teknolojiler

Ayrıca, “Teknolojik Ürün” ve “Teknolojik Proses İnovasyonu” çerçevesinde, ticari değeri olan ürünlerin elde edildiği teknoloji geliştirme düzeyindeki Ar-Ge ve ticarileştirme faaliyetleri desteklenmektedir. (fabrika bacaları için geliştirilen sistem örneğinde olduğu gibi)

 

 

ÇEVRE PROJELERİ DESTEKLERİ

Destek süresi ve miktarı

Destek Süresi….…: En fazla 1,5 yıl

Destek Miktarı……: Alt sınırı 100 bin ABD Doları, üst sınırı 1 milyon ABD Doları olmak üzere, Proje bütçesinin en fazla %50’si.

Hizmet Bedeli..……: TTGV Katkısının % 6’sı

Geri Ödeme..………: Proje süresi sonrası 1 yılı geri ödemesiz, 4 yıl içinde- faizsiz

 

YENİLENEBİLİR ENERJİ DESTEĞİ

 

Destek Kapsamı

 

Sanayide yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını sağlayan projeler

İlgili teknolojilerin geliştirilmesini destekleyen projeler

Farkındalığı artıran projeler

Kullanımı yaygınlaştırmaya yönelik projeler Hedef Kitle: Enerji kullanan, üreten veya üretim teknolojilerini geliştiren her türlü sanayi kuruluşu

 

 

ÇEVRE TEKNOLOJİLERİ DESTEKLERİ

 

Destek Kapsamı

 

Üretim süreçlerinde asgari enerji, su, hammadde tüketimi ve minimum atık üretimini sağlayacak projeler

Firmanın rekabet gücünü korurken çevreye etkilerinin en aza indirilmesini sağlayacak projeler Hedef Kitle: Yoğun enerji, kimyasal, su, hammadde kullanımı ve atık üretimi sebebiyle çevreye olumsuz etkisi fazla olan sektörlerde faaliyet gösteren firmalar

 

 

 

 

STRATEJİK ODAK KONULARI PROJELERİ

 

Stratejik Odak Konuları Projeleri (STOKP)

 

Mevcut sanayi yapısı

Teknoloji ve insan gücü birikimi

Uluslararası rekabet üstünlükleri kriterleri esas alınarak,

Hangi alanlarda teknolojik projeler yürütülmesinde yarar bulunduğunu

Araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon faaliyetlerinin, ülkemizde gelişip yaygınlaşması için alınması gereken tedbirleri

 

tespit eden projeler ile;

 

Stratejik Odak Konuları Projeleri (STOKP)

 

Rekabet öncesi işbirliğine yönelik projeler

Ülkemizdeki sanayi kuruluşlarının kendi aralarında veya bir üniversite veya kamu araştırma kurumuyla birlikte, hangi alanlarda ortak araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon projeleri yürütebileceklerini belirlemeye yönelik yapılabilirlik çalışmaları

 

Stratejik Odak Konuları (STOKP) Destek Konuları

 

Yüksek katma değerli ve ihracat potansiyeli olabilecek teknolojik, ya da sektörel alanların belirlenmesinde ya da mevcut sektörler ve teknolojilerde daha yüksek katma değer yaratacak ve Ar-Ge ve inovasyona dayalı rekabetçi uygulamalara temel oluşturacak çalışmalar,

Üniversite-sanayi işbirliğini geliştirecek yöntemlerin oluşturulmasına yönelik çalışmalar,

Yürütülen veya geliştirilmesinde yarar görülen araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon destek faaliyetlerine yönelik etki izleme, değerlendirme ve proje geliştirme ve benzeri faaliyetler

 

STOKP kapsamında desteklenir.

 

Kaynak: www.baka.org.tr