TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

 

 

TÜBİTAK TEŞVİKLERİ

 

ARDEB TEŞVİKLERİ

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Teşvikleri

 

1001-Bilimsel ve Teknolojik Altyapı Projeleri Desteği Yeni bilgiler üretilmesi, bilimsel yorumların yapılması veya teknolojik problemlerin çözümlenmesi amaçlanmıştır.

1002-Hızlı Destek Programı Üniversitelerin, hastanelerin, araştırma enstitülerinin acil, kısa süreli, küçük bütçeli araştırma ve geliştirme projelerine destek sağlamak amaçlanmıştır.

1007- Kamu Ar-Ge Destekleme Programı Bakanlıklar, müstakil müsteşarlıklar, müstakil genel müdürlükler, başkanlıklar, il ve büyük şehir belediyeleri, valilikler olmak üzere tüzel kişiliğe sahip kamu kurumları müşteri olarak başvuru yapabilmektedir. Destekleme için üst sınır belirtilmemiştir. Proje en fazla 48 ay sürebilir.

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Teşvikleri

 

1008- Patent Başvurusu Teşvik ve Destekleme Programı Girişimcilerin ürünlerini güvence altına almak amacıyla patent alması desteklenmektedir.

Ulusal Patent Başvurularının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000 TL)

Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının İlk Aşamasının Geri Ödemesiz Desteklenmesi (3.000 TL)

Uluslararası veya Bölgesel Patent Başvurularının Araştırma Raporundan Sonraki İşlem Ücretlerinin Geri Ödemeli Desteklenmesi (100.000 TL üst limit) Kimler Başvurabilir?

T. C. vatandaşları

Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş, Türk tabiiyetinde olan Şirketler bu esaslar kapsamında öngörülen desteklerden yararlanabilirler.

 

Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) Teşvikleri

 

1010- Evrensel Araştırmacı Programı Yurt içinde yapılan araştırmalara, yurt dışında çalışmakta olan bilim insanlarının araştırmacı olarak dahil edilerek, çalışmalarının uluslar arası boyut kazanması amaçlanmaktadır.

1011- Uluslararası Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği Bilim insanımızın bilim ve teknoloji alanında çalışmalar yapmak üzere yurtdışına gönderilmesine destek sağlanması amaçlanmaktadır.

İŞBAP Programları Özellikle bilim ve teknoloji alanında uluslar arası işbirliği ağları oluşturulması amaçlanmıştır.

Ulusal Genç Araştırmacı Kariyer Programı Akademik kariyer yolundaki kişilere sağlanan daha çok burs niteliğindeki desteklerdir.

 

 

TEYDEB TEŞVİKLERİ

 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teşvikleri

 

1501- Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların Ar-Ge çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

1503- Proje Pazarları Destekleme Programı Program, üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında ortak Ar-Ge projelerinin oluşturulmasını, ulusal ve/veya uluslararası teknolojik işbirliklerinin sağlanmasına yönelik etkinliklerin desteklenmesini hedefler.

1507- KOBĠ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı KOBİ’lerde Ar-Ge bilinci ve yeteneğinin oluşturulması ve yenilikçi ürünlerin üretilmesinin teşvik edilmesi amaçlanmıştır.

 

 

Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Teşvikleri

 

1508- Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişimleri Destekleme Programı (TEKNOGİRİŞİM)

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdama yönelik kullanması teşvik edilmektedir.

1509- Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması, kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması, edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek, özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması, kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

 

 

BİDEB TEŞVİKLERİ

 

Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı Teşvikleri

 

4003- Bilim Merkezi Kurulması Destek Programı Bilimin tanıtılması ve geliştirilmesi için büyükşehir belediyeleri için hazırlanmış bir destek programıdır.

4004- Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destek Programı Katılımcıların basit bilimsel olguları fark etmeleri sağlanarak, merak duygularının, araştırma ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amacıyla yapılacak projeler desteklenmektedir.

 

EUREKA TEŞVİKLERİ

Hangi tip katılımcılar proje başvurusunda bulunabilir?

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan tüm kuruluşlar EUREKA’ya başvurabilirler.

Proje başvurusu için yabancı ortak gerekli mi?

Bir EUREKA projesi başlatmak için iki farklı EUREKA üyesi ülkeden en az birer katılımcı olması gerekir. Dolayısıyla, Türk firmalarının EUREKA programına proje başvurusunda bulunabilmeleri için üye ülkelerden en az bir tane proje ortağı bulmaları gerekmektedir. Üniversiteler bir KOBİ ortak bulmak kaydıyla bu programa katılabilirler.

 

Sağlanan desteğin süresinde ve miktarında bir kısıtlama var mıdır?

EUREKA platformundaki projelere sağlanan desteğin miktarında ve süresinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Firmalar projenin gerektirdiği bütçe için proje süresi boyunca hibe destek alabilirler.

Projelere sağlanan desteğin oranı nedir?

EUREKA projelerine katılan büyük firmaların destek kapsamına alınan Ar-Ge harcamalarına %60, KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarına ise %75 oranında hibe destek sağlanmaktadır.

 

GENEL BİLGİLER VE BAŞVURU SÜRECİ

 

TÜBİTAK daha çok ürün yeniliği ve süreç yeniliği (Ar-Ge) projelerini desteklemektedir.

Pazarlama yeniliği ve organizasyonel yenilik çalıĢmaları kapsam dışıdır.

 

 

BAŞVURU AŞAMASI

 

Başvurular kurumun web sayfasından alınmaktadır.

 

Öncelikle TÜBİTAK’ın web sayfasından kullanıcı kaydı yapılmalıdır.

Daha sonra varsa firma kaydı yapılmalıdır.

Yine web sayfasından proje bilgileri girilir.

Projeyle ilgili başvuru evrakları ve web sayfasından alınacak çıktılar TÜBİTAK’a iletilir.

TÜBİTAK tarafından kullanıcı/yürütücü yetkilendirilmesi yapılır.

Proje TÜBİTAK’a posta yoluyla iletilir.

 

Özel Sektör Tarafından Önerilen Projelerin Dağılımı

 

Büyük Ölçekli İşletmeler KOBİ Toplam
2003 119 299 418
2004 160 343 503
2005 217 378 595
2006 265 446 711
2007 329 1169 1498
2008 381 1904 2285
2009 376 1625 2001
Toplam 1847 6164 8011

 

 

Son 3 yıldaki başvuruların %80’i KOBİ’lerden gelmiştir.

 

2004-2009 yılları arasında TÜBİTAK tarafından verilen hibelerde 5 katlık bir artış olmuştur.

 

 

 

Yıllara Göre TÜBİTAK Teşvikleri

 

TÜBİTAK Tarafından Verilen Hibe Desteği Tutarı

(Milyon TL)

Yıllar Destek Tutarı
2004 84
2005 171
2006 198
2007 298
2008 257
2009 412

 

 

TEYDEB TEŞVİKLERİ SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

TEYDEB, teknolojinin toplumsal faydaya dönüşme sürecini hızlandırmak amacıyla, ülkemiz özel sektör kuruluşlarının araştırma-teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulmuştur.

 

Program, firma düzeyinde katma değer yaratan kuruluşların (Ar-Ge) çalışmalarını teşvik etmek ve bu yolla Türk sanayisinin Ar-Ge yeteneğinin yükseltilmesine katkıda bulunmak üzere oluşturulmuştur.

 

 

SANAYĠ AR-GE PROJELERĠ DESTEKLEME PROGRAMI

 

Yenilik tanımı çerçevesinde;

Yeni bir ürün üretilmesi

Mevcut bir ürünün geliştirilmesi

İyileştirilmesi

Ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi

Maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi

 

öngörülmektedir.

 

Bu program sanayi kuruluşlarının Ar-Ge projelerine %60’a varan oranlarda hibe şeklinde destek sağlamaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 

SANAYİ AR-GE PROJELERİ DESTEKLEME PROGRAMI

 

Başvuru süreci

 

Bu programa başvuru süreci yine internet üzerinden yapılmakta ve daha sonrasında başvuru formu ve diğer belgeler postayla TÜBİTAK’a gönderilmektedir.

 

Kimler Başvurabilir?

 

Tüm sermaye şirketleri proje başvurusunda bulunabilir.

 

Ancak,

Kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunan işletmelerin dar mükellefiyet statüsündeki Türkiye’de yerleşik temsilcilik ve şubeleri ile vakıflar

Dernekler ve bunların iktisadi işletmeleri

Kooperatifler

Birlikler

Şahıs şirketleri ve

Adi ortaklıklar bu program kapsamında başvuru yapamazlar.

 

 

Destekleme Dönemi

 

Proje harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlendirilerek desteklenir.

 

Destek Süresi

 

Destek süresi proje bazında en fazla otuzaltı aydır. Ancak aşağıda belirtilen durumlarda bu süre aşılabilir:

Uluslararası ortaklı projeler için destek süresinde kısıtlama yoktur. Proje uluslararası proje süresi kadar desteklenir.

 

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

 

Destek sağlanacak projelerin:

 

Kavram geliştirme

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar

Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları

Prototip üretimi

Pilot tesisin kurulması

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümü faaliyetleri

 

aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

 

Destek oranı ve sınırı

 

Temel destek oranı ve ilave destek oranlarının toplamından oluşur. Temel destek oranı %50’dir. Toplam destek oranı; temel destek oranı ve diğer ilave desteklerle beraber en çok %60 olur.

 

Proje faaliyetlerine ilişkin dönemsel harcama ve giderlere ait ödemeleri kuruluşlar kendi finansman kaynaklarıyla gerçekleştirirler.

 

Desteklenen gider kalemleri (I)

 

Personel giderleri

Proje personeline ait seyahat ve konaklama giderleri

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

Malzeme ve sarf giderleri

Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

 

Desteklenen gider kalemleri (II)

 

Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

 

Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent tescili, faydalı model tescili ve endüstriyel tasarım tescili ile ilgili giderler. Ancak, bu çerçevede destek kapsamına alınacak danışmanlık (patent vekillik hizmeti) giderleri, Türk Patent Enstitüsü’ne ödenecek tescil giderlerinin 3 katı ile sınırlıdır.

 

Desteklenmeyen giderler (I)

 

Proje ile ilgili olmayan giderler desteklenmemekle birlikte aşağıda belirtilen giderler de destek kapsamı dışındadır;

 

katma değer vergisi

her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları

kur farkları, amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri

dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri

coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri

doküman hazırlama ve hazırlatma giderleri, muhasebe, yeminli mali müşavirlik ücretleri, sekreterlik vb. idari giderler

huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri

 

 

Desteklenmeyen giderler (II)

 

Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis/ulaşım giderleri

Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri

Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri

Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri

Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluş otosu ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri

 

 

Desteklenmeyen giderler (III)

 

Proje ar-ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler

Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı

Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri

Telefon, faks, haberleşme, internet kullanım maliyetleri

Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

Ofis, depo, stand kira giderleri

İnşaat ve tesisat giderleri

 

 

PROJE PAZARLARI DESTEKLEME PROGRAMI

 

Amaç

 

Program,

 

Üniversite, araştırma kuruluşları ve özel sektör kuruluşları arasında ortak Ar-Ge projelerinin oluşturulmasını,

Ulusal ve/veya uluslararası teknolojik işbirliklerinin sağlanmasına yönelik etkinliklerin desteklenmesini hedeflemektedir.

 

 

Kimler Başvurabilir

 

Üniversiteler

Sanayi odaları

Ticaret odaları

Ticaret ve sanayi odaları

İhracatçı birlikleri

 

Proje pazarı etkinliğinde en az bir üniversite ile bir sanayi odası, ticaret odası, ticaret ve sanayi odası veya ihracatçı birliğinin katılımcı olarak yer alması zorunludur.

 

Etkinlikte yer alacak katılımcı kuruluşlardan en az birinin yurt dışında yerleşik olması durumunda, etkinlik uluslar arası düzeyde değerlendirilir.

 

Başvuru kriterleri

 

Başvurularda, aşağıdaki hususlarla uyumlu bir etkinlik programı oluşturulmalıdır.

 

Etkinliğin amacı desteğin amaçlarına uygun olmalıdır.

Etkinliğin adı, teknoloji alanı ve bu kapsamdaki temalar açık ve anlaşılabilir şekilde belirlenmiş olmalıdır.

Etkinliğin içeriği tüm katılımcıların aktif katılımlarını sağlayacak bir şekilde kurgulanmalıdır.

 

Bu kapsamda atölye çalışmaları, paralel oturumlar ve mutlaka katılımcıların proje önerilerini içeren sunumları ile proje ortaklıklarına yönelik ikili görüşme programlarını da içermelidir.

 

Desteklenen harcama kalemleri

 

Basım ve kırtasiye giderleri (davetiye, afiş, broşür, kitap, sarf malzemeleri vb.)

Posta ve kurye giderleri

Ulaşım ve konaklama giderleri (100 TL’ye kadar günlük konaklama giderleri)

 

Destek tutarı

 

2010 yılında her bir etkinlik için toplam destek tutarı en fazla 15.000 TL, söz konusu etkinliğin uluslararası katılımlı olması durumunda toplam destek tutarı en fazla 20.000 TL olarak belirlenmiştir.

 

 

KOBİ AR-GE BAŞLANGIÇ DESTEK PROGRAMI

 

Amaç

 

KOBİ’lerin, daha rekabetçi olmaları, sistematik proje yapabilmeleri, katma değeri yüksek ürün geliştirebilmeleri, ulusal ve uluslararası destek programlarında daha etkin yer almaları hedeflenmektedir.

 

Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi konularında, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin ilk iki projelerinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi öngörülmüştür.

 

 

Kimler baĢvurabilir?

 

KOBİ olarak nitelendirilen sermaye şirketleri, proje başvurusunda bulunabilir.

 

(KOBİ: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimlerdir.)

 

Destekleme dönemi

 

Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleştirilen harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlendirilerek desteklenir.

 

Destek süresi

 

Destek süresi proje bazında en fazla 18 aydır.

 

 

 

 

 

 

Desteklenen Ar-Ge Aşamaları

 

Destek sağlanacak projelerin:

 

Kavram geliştirme

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar

Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları

Prototip üretimi

Pilot tesisin kurulması

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması, aşamalarından

 

tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

 

Destek oranı ve sınırı

 

2010 yılı için; destek oranı %75 olarak belirlenmiştir, programa başvuruda bulunacak projenin toplam bütçesi 400.000 TL ile sınırlandırılmıştır.

Ödemeleri yapılmış söz konusu harcama ve giderler için geri ödemesiz destek sağlanır.

Kamudan kullanılan diğer kaynaklar destek kapsamındaki tutardan düşülür.

 

 

Desteklenen gider kalemleri (I)

 

Projede görevli personel giderleri

Proje personeline ait proje kapsamındaki seyahat giderleri

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

Malzeme ve sarf giderleri

Yurt içi ve yurt dışı danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

Türkiye’deki üniversiteler, TÜBİTAK’a bağlı Ar-Ge birimleri, özel sektör Ar-Ge kuruluşları ve benzeri Ar-Ge kurum ve kuruluşlarına yaptırılan Ar-Ge hizmet giderleri

Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil başvuru süreçleri ile ilgili giderler

 

 

Desteklenmeyen giderler (I)

 

Katma değer vergisi

Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti, sözleşme masrafları

Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri

Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri

Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri

Muhasebe, sekreterlik vb. İdari giderler

Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. Prim giderleri

Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri

Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri

Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri

 

 

Desteklenmeyen giderler (II)

 

Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç) ve posta giderleri

Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto veya kuruluşa ait oto ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri

Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler

Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı

Isıtma, aydınlatma ve üretimde sarf edilen enerji masrafları, su giderleri ile üretimde kullanılan sarf malzeme giderleri, telefon, faks, haberleşme, internet bağlantısı ve ücretleri

Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

Ofis, depo, stand kira giderleri

İnşaat ve tesisat giderleri

Kırtasiye giderleri

CE ve kalite belgelendirme giderleri

 

 

TEKNOGİRİŞİM

 

Amaç

 

Girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdama yönelik kullanması teşvik edilmektedir.

 

(Girişimci: Teknoloji ve Yenilik Odaklı Girişim faaliyetinde bulunmaya aday, üniversitelerin örgün öğrenim veren programlarından, lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden herhangi birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış gerçek kişilerdir.)

 

Kimler BaĢvurabilir?

 

Girişimci tanımına uyan tüm gerçek kişiler, bireysel olarak girişim planı başvurusunda bulunabilir.

Program kapsamında desteklenmesi uygun bulunan girişimciler proje sözleşmesi imzalanmasa dahi tekrar bu programa başvuru yapamaz.

Girişimcinin iş fikri konusu uzmanlık alanlarının herhangi birisinde girişimci tanımında belirtilen akademik derecelerden en az birisini almış olması gerekir.

 

Destekleme dönemi

 

Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleştirilen harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlendirilerek desteklenir.

 

Destek süresi

 

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla 12 aydır.

 

Desteklenen Ar-Ge aşamaları

 

Destek sağlanacak projelerin:

Kavram geliştirme

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve benzeri çalışmalar

Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları

Prototip üretimi

Pilot tesisin kurulması

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

 

aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

 

Destek oranı ve sınırı

 

Destek oranı %75 ve projeye TÜBİTAK tarafından sağlanacak geri ödemesiz (hibe) destek tutarının üst sınırı 2010 yılı için 100.000 TL’dir.

Projeye, destek kararının alındığı yılda geçerli Bilim Kurulu kararı ile alınmış olan proje destek oranı ve destek üst sınırı proje süresince uygulanır.

Kamu kaynaklı destekler desteğe konu tutarlardan düşülür.

 

 

Desteklenen gider kalemleri

 

Personel giderleri

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

Malzeme ve sarf giderleri

Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil başvuru süreçleri ile ilgili giderler

İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri)

Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri

Yeminli mali müşavir ücretleri

 

 

Desteklenmeyen gider kalemleri (I)

 

Katma değer vergisi

Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti

Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları

Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri

Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri

Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. prim giderleri

Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri

Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri

 

 

 

 

Desteklenmeyen gider kalemleri (II)

 

Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri

Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri

Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluşa ait oto ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri,

Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler.

 

 

Desteklenmeyen gider kalemleri (III)

 

Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler

İnşaat ve tesisat giderleri

Yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları

CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri

AGY102, AGY302 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri

Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı.

 

 

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ PROGRAMI

 

Amaç

 

Ülkemizdeki teknik yeterliliğin ve bilgi birikiminin artırılması

Kuruluşların uluslararası teknoloji birikimine erişiminin ve teknoloji transferinin sağlanması

Edinilen teknolojik bilgi ve deneyimin kuruluş bünyesinde içselleştirilerek özgün teknolojilerin geliştirilmesinde ivme kazandırıcı ve yönlendirici bir etken olması

Kuruluşların uluslararası pazarlarda yer almasına katkı sağlaması hedeflenmektedir.

 

 

Kimler Başvurabilir?

 

Sektör ve büyüklüğüne bakılmaksızın firma düzeyinde katma değer yaratan, Türkiye’de yerleşik sermaye şirketleri başvuru yapabilir.

 

 

 

Destekleme dönemi

 

Desteklenmesi uygun bulunan projelerin gerçekleştirilen harcamaları altışar aylık dönemler itibari ile değerlendirilerek desteklenir.

 

Destek süresi

 

Faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gereken ve TÜBİTAK tarafından kabul edilen süredir. Destek süresi proje bazında en fazla 36 aydır.

Uluslararası projeler için, projenin bitiş tarihidir.

 

Bazı durumlarda bu sürelerde esneklik sağlanmaktadır.

 

Desteklenen Ar-Ge aĢamaları

 

Kavram geliştirme

Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuvar ve benzeri çalışmalar

Tasarım, tasarım uygulama ve tasarım doğrulama çalışmaları,

Prototip üretimi,

Pilot tesisin kurulması,

Deneme üretimi ve tip testlerinin yapılması

 

aşamalarından tamamını veya bir kısmını içermesi beklenir.

 

Destek oranı ve sınırı

 

Büyük ölçekli firmalar için temel destek oranı %50 olup, proje toplam destek oranı ilave destekle en fazla %60 olarak gerçekleşir.

KOBİ’ler için proje toplam destek oranı %75’tir. Destekler karşılıksız olarak verilmektedir.

Büyük ölçekli kuruluşların projelerinin öncelikli alanlarda olması durumunda toplam destek oranı temel destek oranının %20’si oranında artırılır.

Kamu kaynağı kullanılan projelerde kullanılan miktar kadar destekleme miktarından düşülür.

 

 

 

 

 

ULUSLARARASI SANAYİ AR-GE PROJELERİ PROGRAMI

 

Desteklenen gider kalemleri

 

Personel giderleri

Alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri

Malzeme ve sarf giderleri

Yurt içi danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alım giderleri

Türk Patent Enstitüsü’nden alınacak ulusal patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tescil başvuru süreçleri ile ilgili giderler

İletişim giderleri (internet ve sabit telefon giderleri)

Ofis ve işlik kira giderleri ile ofis ve işliğe ait su, elektrik, ısıtma giderleri

Yeminli mali müşavir ücretleri

 

Desteklenmeyen giderler (I)

 

Katma değer vergisi

Her türlü kar, fırsat maliyeti, sermaye kullanım maliyeti

Amortismanlar, depozitolar, avans ödemeleri, sözleşme masrafları

Dağıtım, pazarlama ve reklâm giderleri

Coğrafi işaret tescil giderleri, marka tescil giderleri

Huzur hakkı, murahhas azaya ödenen üyelik ücretleri, brüt ücretin yanında teşvik, motivasyon vb. Prim giderleri

Personele nakdi ya da ayni olarak verilen yemek ve servis ulaşım giderleri

Kuruluş ortaklarına ait Bağ-Kur primleri, sosyal yardımlaşma vakıf ödentileri

 

 

Desteklenmeyen giderler (II)

 

Seyahatlerde ulaşım ve konaklama dışındaki taksi, metro ve benzeri şehir içi ulaşım giderleri

 

Şehir içi nakliye giderleri (gümrüklerden ve limanlardan yapılan nakliye hariç), kargo ve posta giderleri

Seyahatlerde araç kiralama giderleri, özel oto ve kuruluşa ait oto ile yapılan seyahatlerde kullanılan yakıt giderleri

 

Proje Ar-Ge faaliyetleri ile ilintili olmayan üretime yönelik altyapı yatırımı ağırlıklı giderler

 

Desteklenmeyen giderler (III)

 

Vergi mevzuatında kabul edilmeyen giderler,

İnşaat ve tesisat giderleri,

Yurt dışından alınan danışmanlık hizmeti ve diğer hizmet alımları,

CE (test giderleri hariç) ve kalite belgelendirme giderleri.

AGY102, AGY302 doküman hazırlama veya hazırlatma giderleri, muhasebe, sekreterlik vb. idari giderleri.

Fotokopi makinesi, projeksiyon cihazı gibi büro makineleri, büro mefruşatı giderleri desteklenmez.

 

 

 

Kaynak: www.baka.org.tr