TARIMSAL DESTEKLEMELER

 

 

TARIMSAL DESTEKLEMELER

 

 

ALAN BAZLI TARIMSAL DESTEKLEMELER

 

 

Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Desteği

Organik Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi

İyi Tarım Uygulamaları Destekleme Ödemesi

 

 

 

Alan bazlı destekleme ödemeleri, ilgili kayıt sistemlerinde oluşturulacak icmaller üzerinden 2011 yılı için 2012 yılında gerçekleştirilecektir.

Müracaat edilen toplam arazi miktarı minimum 1 dekar olmalıdır.

 

 

ÖNEMLİ TANIMLAR

 

Çiftçi Kayıt Sistemi: Çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgilerin de kayıt altına alındığı veri tabanı

Organik Tarım Bilgi Sistemi: Organik tarım yapan çiftçi, arazi, ürün, hayvansal üretim ve sertifika bilgilerinin bulunduğu Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca oluşturulan veri tabanı

 

 

MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEĞİ

 

Desteklemeye İlişkin 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ:

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/03/20110315-25.htm

 

 

Çiftçilere, yılı içerisinde işledikleri Çiftçi Kayıt Sistemi‟nde (ÇKS) kayıtlı tarım arazisi büyüklüğü dikkate alınarak mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi yapılacaktır.

 

Mazot, gübre ve toprak analizi desteğinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 31/12/2011 günü mesai saati bitimine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise Gıda, Tarım ve Hayvancılık il müdürlüklerine başvuru yapmaları gerekmektedir.

 

Mazot ve gübre destekleme ödemeleri üç ana ürün grubunda alan bazlı olarak aşağıdaki tabloda belirtildiği şekliyle yapılır.

 

 

Ürün Grupları Mazot Desteği (TL/dekar) Gübre Desteği (TL/dekar)
Süs Bitkileri, Özel Çayır, Mera ve Orman Emvali Alanları 2,5 3,5
Hububat, Yem Bitkileri, Baklagiller, Yumru Bitkiler, Sebze, Meyve Alanları 3,75 4,75
Yağlı Tohumlu Bitkileri ve Endüstri Bitkileri Alanları 6 6

 

 

ÇKS‟ye kayıtlı 50 dekar ve üzeri her bir tarım arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her 50 dekarlık alan için bir analiz olmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2011 tarihi ile son müracaat olan 31/12/2011 tarihleri arasında toprak analizi yaptırılması zorunludur. 50 dekarın altındaki tarım arazisi için bu şart aranmaz.

 

Toprak analizi desteği dekar başına 2,5 TL‟dir. Her toprak analizine en fazla 50 dekar için ödeme yapılacaktır.

 

Toprak analizi desteği ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilmiş laboratuvarlarda 1/1/2011 tarihi ile son müracaat tarihi olan 31/12/2011 arasında toprak analizi yaptırması gerekmektedir.

 

 

ORGANİK TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

 

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ:

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm

 

 

Organik tarım, üretim sürecinde kimyasal gübre ve ilaçların kullanımına hiçbir Ģekilde izin verilmeyen bir üretim çeşididir.

Organik Tarım Desteği (OTD) ödemesi; Organik Tarım Yönetmeliğine göre organik tarım yapmakta olan, organik tarım bilgi sistemine (OTBĠS) kayıtlı çiftçilere yapılacaktır.

OTD ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, 31/1/2011 – 11/3/2011 tarihleri arasında OTD başvuru dilekçesi ve eki ile ÇKS‟de kayıtlı oldukları Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Ödeme miktarı 25 TL/dekardır.

 

 

İYİ TARIM UYGULAMALARI DESTEKLEME ÖDEMESİ

 

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ:

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm

 

İyi Tarım Uygulamalarında, kimyasal ilaç ve kimyasal gübrelerin kullanımı insan sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek şekilde tatbik edilmektedir. Gübreler, toprak ve yaprak analiz sonuçlarına göre uygulanır. Hasat edilen ürünler yetkili ve akredite laboratuarlarda kalıntı analizine tabi tutularak, insan sağlığı açısından zararlı kimyasal madde olup olmadığının tespiti yapılır. İnsan sağlığı açısından riskli kimyasal kalıntı bulunan ürünlere iyi Tarım Uygulamaları Sertifikası düzenlenmez.

İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yetkilendirilen özel kontrol ve sertifikasyon kuruluşları tarafından düzenlenir. Bu nedenle, üreticilerin Bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlara başvurması gerekmektedir. Başvuruda bulunan üreticilerin üretim süreci bu kuruluşlar tarafından denetlenerek, iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun olarak üretildiği anlaşılan ürünlere İyi Tarım Sertifikası verilir.

 

 

Meyve sebze ürünlerinde iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 20 TL/dekar, örtü-altı iyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere 80 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilerin 1 Şubat 2011 – 12 Mart 2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl / İlçe Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. İyi Tarım Uygulamalarında; çiftçiler İyi Tarım Uygulamaları Desteği (İTUD) başvuru dilekçesi ekinde, yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenmiş İTU Sertifikasını ibraz edeceklerdir.

 

 

 

MİGROS firması, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına “Yaş Sebze ve Meyve Yetiştiriciliğinde İyi Tarım Uygulamaları Projesi” adıyla bir proje sunmuş ve bu proje kabul edilmiştir. Proje kapsamında İyi Tarım Uygulamaları standartlarına uygun üretim yapmayı seçen ve MİGROS firması ile sözleşme imzalayan çiftçiler, ürettikleri yaş meyve sebzenin tamamını Migros‟a satmaktadırlar.

Migros‟un sadece iyi tarım uygulamaları sertifikalı üreticilerden ürün satın alma kararı ile birlikte yaklaşık 2 bin çiftçi, “İyi Tarım Uygulamaları “ standartlarına göre üretim yapmaya başlamıştır.

 

 

FARK ÖDEMESİ DESTEKLERİ

 

Desteklemeye İlişkin 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110407-12.htm

 

Göller Yöresi Havzası için 2011 yılı üretim sezonunda üretilen ve satışı yapılan arpa, aspir, buğday, çavdar, dane mısır, kuru fasulye, mercimek, nohut, tritikale, yulaf, zeytinyağı, yağlık ayçiçeği, kanola ürünlerinde fark ödemesi desteklemesi yapılacaktır.

Ürün satış belgesi; Vergi Usul Kanunu‟nda belirtilen şartlara uygun olarak düzenlenen ve üreticiler tarafından Tarım Kredi Kooperatiflerine ibraz edilen müstahsil makbuzunun ıslak imzalı bir nüshası, TMO alım fişi, ürün satış belgesinin fatura olması halinde ise faturanın ikinci sureti ya da onaylı fotokopisidir.

Müracaatlar ürün satış belgesi ile birlikte Tarım Kredi Kooperatiflerine yapılacaktır.

 

Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen üreticilerin baĢvuru baĢlangıç tarihi 1/10/2011, son baĢvuru tarihi ise kütlü pamuk, yağlık ayçiçeği, soya fasulyesi, kanola ve aspir için 2/4/2012, dane mısır, buğday, arpa, çavdar, tritikale, yulaf, çeltik, kuru fasulye, nohut ve mercimek için 30/4/2012 olarak belirlenmiştir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

Fark ödemesi desteğinden yararlanmak isteyen zeytinyağı üreticilerinin, tasiriye faturaları ile zeytinyağı satış faturalarının, Vergi Usul Kanunu‟nun 231 inci maddesi, 5 inci fıkrasında yer alan hükme uygun olarak düzenlenmiş olması gerekmektedir. Tasiriye faturaları ile yapılacak son baĢvuru tarihi 1/6/2012, bu tarihten sonra satılan zeytinyağlarına ait alım satım belgelerinin son teslim tarihi ise 1/10/2012 olarak belirlenmiĢtir. Bu tarihten sonraki başvurular kabul edilmeyecektir.

 

Destekleme tutarları:

 

Desteğe Konu Ürün Destek Tutarı (KuruĢ/Kg)
Arpa, çavdar, yulaf, tritikale 4
Aspir 40
Buğday 5
Dane Mısır 4
Kuru fasulye, nohut, mercimek 10
Zeytinyağı 50
Yağlık Ayçiçeği 23
Kanola 40

 

 

ÖNEMLİ TANIMLAR

 

Anaç Manda: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi manda

Anaç Sığır: 1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığır

Birlik: Hayvancılık ve su ürünleri konularında faaliyet gösteren yetiştirme, hayvansal üretim, ıslah ve pazarlama amaçlı olarak Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca kurulan birlikler

Damızlık Anaç Koyun-Keçi: 15 ay ve üzeri yaşta olan dişi koyun ve keçi

 

E-Islah: Gıda, Tarım ve HayvancılıkBakanlığı ile Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğince ortak tutulan sığır cinsi hayvanların kaydedildiği veri tabanı

Hastalıktan Ari ĠĢletme: Koruyucu tedbirlerin alınarak işletmedeki hayvanların sığır tüberkülozu ve sığır brusellozu hastalıkları yönünden ari olduğu onaylanan işletme

Hayvan Kayıt Sistemi: Yönetmelikle oluşturulan ve işletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı Türkvet veri tabanı

Soykütüğü-Önsoykütüğü Sistemi: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği ortaklığında E-ıslah veri tabanı ile yürütülen sığır kayıt sistemi

 

Su Ürünleri Kayıt Sistemi: Su ürünleri yetiştiriciliği ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Çiftçi Kayıt Sisteminin bir alt bileşeni olan kayıt sistemi

Türkvet: İşletmelerin, yetiştiricilerin ve sığır cinsi hayvanların kimlik bilgilerinin kayıt altına alındığı veri tabanı

Ulusal Süt Kayıt Sistemi: Üreticilerin sattığı süt ve kendileri ile ilgili bilgilerin merkezi bir veri tabanında kayıt altına alındığı ve destekleme ödemelerinin uygulandığı, izlendiği, raporlandığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Süt Üreticileri Birliklerince ortak tutulan kayıt sistemi

 

 

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

 

 

ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

ANAÇ KOYUN VE KEÇİ DESTEKLEMELERİ

TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE TİFTİK ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

ARI KOVAN DESTEKLEMESİ

BAMBUS ARISI KULLANIMI DESTEKLENMESİ

İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

 

 

SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİ

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEKLEMELERİ

HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI

HASTALIKTAN ÂRİ İŞLETMELER DESTEKLEMELERİ

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE DESTEKLEMELERİ

HAYVAN GENETĠK KAYNAKLARININ YERĠNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ

BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ

 

Desteklemelere İlişkin 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ:

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110506-7.htm

 

 

ANAÇ SIĞIR VE MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLERİ

 

31/12/2011 tarihi itibariyle en az beş baş anaç sığıra (1/1/2010 tarihinde ve öncesinde doğmuş dişi sığır ) sahip örgütlü yetiştiriciler yılda bir kez olmak üzere hayvan başına desteklemeden yararlandırılır. Anaç manda desteğinden yararlanacak olan yetiştiricilerde örgütlülük ve sayı şartı aranmaz.

Ödeme miktarları; anaç sığır için 225 TL/baş, anaç manda için 300 TL/baş‟tır.

Anaç sığır başına ödeme birim miktarları, 200 başa kadar tam olarak, 200 baş ile 500 baş arası için %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

 

Anaç sığır desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Yetiştirici/Üretici örgütleri, kooperatifler bölge veya il üst örgütleri aracılığıyla olmak üzere üyeleri adına 1/12/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

Anaç manda desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 1/11/2011 ile 31/12/2011 tarihleri arasında şahsen başvuru dilekçesi ile veya üyesi bulunduğu Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği aracılığıyla il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

 

E-ıslah‟ın soykütüğü bölümüne 1/10/2011 tarihinden önce kayıt edilen ve 2011 yılında soykütüğünde ay olarak üyelik süresinin 2/3‟ü kadar işletmesinde süt ölçümü yapılan sığır üreticilerine, başvurularını Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği aracılığı ile yapmaları koşuluyla 50 TL/baş sığır soykütüğü farkı ödemesi yapılır. 1/10/2011 tarihinden sonra soykütüğüne üye olanlara soykütüğü için verilen fark ödenmez.

 

 

BUZAĞI DESTEKLEMESİ

 

Soykütüğü – Önsoykütüğü Sistemi veri tabanına kayıtlı analardan suni tohumlama sonucu doğan 2011 yılı doğumlu tüm buzağılar için, Türkvet‟e kaydettirmek ve dişilerine Brucellosis S-19 aşısı yaptırmak şartıyla buzağı baĢına 75 TL ödeme yapılır.

Buzağının doğumunu sağlayan suni tohumlama uygulaması, buzağının doğum tarihinden 210-295 gün öncesinde ve ülkemizde yapılmış olmalıdır. Suni tohumlama bilgisinin e-ıslah veri tabanında kayıt edilmiş olması zorunludur.

14 aylık yaştan (420 gün) önce tohumlanan hayvanların buzağısı desteklemeden faydalanamaz.

Müracaatlar 1/10/2011-31/12/2011 tarihleri arasında üye olan yetiştirici/üretici örgütleri aracılığı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il ve ilçe müdürlüklerine yapılır.

 

 

 

ANAÇ KOYUN VE KEÇĠ DESTEKLEMELERİ

 

Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye olan, hayvanları KKKS ve Türkvet‟e kayıtlı, kuzu/oğlaklarına Rev-1 aşısı yaptıran yetiştiriciler damızlık anaç hayvan başına yılda bir kez olmak üzere hayvan başına 15 TL ödeme yapılır. Anaç koyun keçiler en az 15 aylık yaşta olmalıdır.

Anaç koyun ve keçi desteklemesinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, üyesi bulunduğu örgüte dilekçe ile başvurur. Damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birlikleri, 1/11/2011 ile 30/11/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

Destekleme ödemesi, anaç koyun-keçinin 30/11/2011 tarihinde bulunduğu işletmeye yapılır. Hayvanların, 30/11/2011 ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüğünün yapacağı yerinde kontrol tarihine kadar geçen süre içerisinde aynı işletmede bulunması zorunludur.

 

 

TİFTİK KEÇİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN VE TİFTİK ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi ve tiftik üretiminin artırılması amacıyla; üretmiş oldukları tiftiği, Tiftik ve Yapağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Tiftikbirlik)’ne veya Kooperatiflerine satan yetiştiricilere tiftiğin kalitesine göre kilogram başına, oğlak tiftiği için 15 TL, ana mal için 14 TL, tali için 10 TL ödeme yapılır.

Birlik, kooperatiflerinin bulunmadığı tüm üretim yerlerinde geçici alım merkezleri açacaktır. Yetiştiriciler ürünlerini kooperatiflere ya da açılan geçici alım merkezlerine satacaktır.

 

 

ÇİĞ SÜT ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ

 

Üretmiş olduğu çiğ sütü, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından süt teşvik kod numarası almış, gıda sicili ve çalışma izni olan süt işleme tesislerine fatura veya müstahsil makbuzu karşılığı satan yetiştiricilere, koyun ve keçi sütü için farklı olmak üzere beher litre süt için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟nın belirleyeceği dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılır.

Satılan çiğ süt miktarına ait fatura ve/veya müstahsil makbuzları en geç takip eden ayın sonuna kadar süt üretici birliklerine ve/veya Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine teslim edilmelidir.

 

ARI KOVAN DESTEKLEMESİ

 

Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı en az 30 adet arılı kovana sahip üreticilere, yetiştirici/üretici birliklerine üye olmak kaydıyla kovan başına 7 TL ödeme yapılır.

Her işletme için azami 1000 adet kovana destekleme ödemesi yapılır.

Müracaatlar 16/5/2011-15/7/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

 

 

BAMBUS ARISI KULLANIMI DESTEKLENMESİ

 

Örtüaltı Kayıt Sistemine (ÖKS) kayıtlı üreticilere, Bakanlıkça bombus arısı üretim izni verilmiş işletmelerden veya bu işletmelerin bayilerinden, o yıla ait üretim sezonu boyunca polinasyon maksatlı bombus arı kolonisi satın alarak kullanmaları halinde, koloni baĢına 60 TL ödeme yapılır.

Müracaatlar 31/12/2011 tarihine kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.

 

 

İPEKBÖCEĞİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİN DESTEKLENMESİ

 

Ürettiği ipekböceği kozasını Bursa Koza Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (KOZABİRLİK)‟ne veya kooperatiflerine satan yetiştiricilere 1. sınıf koza için kilogram başına 20 TL ödeme yapılır.

Kooperatifler düzenledikleri ürün alım bordrosunun bir nüshasını bulundukları il ya da ilçedeki Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine teslim ederler.

 

 

SU ÜRÜNLERĠ YETİŞTİRİCİLİĞİ DESTEKLEMELERİ

 

Bu destekten, su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş birliklere ya da su ürünleri yetiştiriciliği kooperatiflerine üye olan üreticiler yararlanır.

Yetiştirdikleri desteklemeye konu su ürünlerini doğrudan pazarlayan ya da Bakanlıktan çalışma izni almış işletmelerde işletip fileto ya da füme olarak pazarlayan üreticilere kilogram başına, alabalık için 65 Kuruş, çipura-levrek için 85 Kuruş, midye için 20 Kuruş ve yeni türler için 1 TL ödeme yapılır.

Ürünün satışına ilişkin faturaların kesim tarihinden itibaren yılsonuna kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine iletilmesi gerekmektedir.

Desteklemeye konu miktar, su ürünleri yetiştiricilik belgesindeki kapasitesi 2.000 (ikibin) ton/yıl‟dan daha fazla olan tesisler için 2.000 (ikibin) ton/yıl ile sınırlıdır.

 

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kuluçhanelerden su ürünleri yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere yavru balık satın alarak tesislerinde büyüten yetiştiriciler ile yavru balıkları kendi tesislerinde üretip bu yavruları yine kendi tesislerinde büyütmeye devam eden yetiştiricilere yavru balık başına 6 Kuruş ödeme yapılır.

Müracaatlar; yavru balığı satın alan üreticiler için yavru balık satın alınan tesise ait su ürünleri kuluçhane belgesi, yavru balıkları kendi tesislerinde üreten üreticiler için yavru balık miktarı tespit tutanağı ile yıl sonuna kadar il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.

Desteklemeye konu yavru balık miktarı balık türüne göre 2000 ton/yıl’a karşılık gelen yavru balık ile sınırlıdır. (alabalık yetiştiriciliğinde 1 kg balık üretimi için 4 adet yavru, çipura ve levrek yetiştiriciliğinde 1 kg balık üretimi için 3 adet yavru gibi)

 

 

YEM BİTKİLERİ ÜRETİMİ DESTEKLEMELERİ

 

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazileri üzerinde kaliteli kaba yem üretmek amacıyla yem bitkileri ekilişi yapan üreticilere, çok yıllık yem bitkisi ekilişlerinde ilk yıl için, tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yapılan yıl için, ürünü hasat etmeleri kaydıyla dekar başına ödeme yapılır.

Desteklenecek yem bitkileri toplam ekiliş alanı minimum 10 dekar’dır.

Başvurular, 1 Ocak-15 Ekim tarihleri arasında il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır. Müracaatlar yem bitkisi hasat edilmeden önce yapılacaktır. Hasattan sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

 

Bitki Türü Ödeme Tutarı (dekar/TL)
Sulu yonca 130 TL
Kuru yonca 70 TL
Korunga 90 TL
Tekyıllıklar 30 TL
Silajlık tek yıllıklar 45 TL
Silajlık sulumısır 55 TL
Silajlık kuru mısır 30 TL
Yapay çayır/mera 75 TL

 

HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI

 

3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu kapsamında belirtilen tazminatlı hastalıklardan birine (tüberküloz, bruselloza, ruama) yakalandığı ilgili mevzuat çerçevesinde tespit edilerek kestirilen, öldürülen ya da ölen hayvanların sahipleri ile ihbarı zorunlu hastalıklardan birine karşı koruma amacıyla hükümet veteriner hekimi ya da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca görevlendirilen veteriner hekim tarafından yapılan aşı, serum ve ilaç uygulamaları nedeniyle öldükleri otopsi ve laboratuvar muayeneleri ile tespit edilen hayvan sahiplerine, miktarı il veya ilçelerde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenmek üzere ödeme yapılır.

 

 

HASTALIKTAN ÂRİ İŞLETME DESTEKLERİ

 

Hastalıklardan Ari İşletmeler İçin Sağlık Sertifikası”na sahip olan süt sığırı işletmelerinde bulunan, damızlık boğalar dışındaki, altı ay yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına 300 TL ödeme yapılır.

İlgili desteklemeden yararlanabilmek için işletme asgari teknik ve hijyenik açıdan yeterli olmalı, işletmedeki tüm sığırlar ise, Bakanlık programına uygun olarak küpelenmiş, pasaportu verilmiş ve veri tabanına kayıt edilmiş olmalıdır. Bakanlık tarafından yılı içinde uygulanan programlı şap aşıları yaptırılmış olmalıdır. İşletmede, yeni gelen hayvanlar için karantina ve gözetim işlevi görecek ayrı bir ünite bulunmalıdır

Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci maddede belirtilen ödemeler yapılmaz.

 

 

HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE DESTEKLERİ

 

Hayvan hastalıkları ile mücadele kapsamında; Brucellosis S-19 Genç aşısı ve şap aşısı yapılmış dişi sığırlar ve Brucellosis Rev-1 Genç aşısı yapılmış dişi kuzu ve oğlaklar için yetiştiricilere hayvan başına ödeme yapılır.

Dişi sığırlar 2011 yılı içerisinde şap ve 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis S-19 Genç aşısı ile aşılanmış, dişi kuzu ve oğlaklar 2011 yılı içerisinde 3-6 aylık yaşta iken Brucellosis Rev-1 Genç aşısı ile aşılanmış olmalıdır.

Başvurular 1/10/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine yapılır.

 

Aşı Türü Ödeme Miktarı
Brucellosis (Büyükbaş) 25 TL/baş
Brucellosis (Küçükbaş) 4 TL/baş

 

 

HAYVAN GENETĠK KAYNAKLARININ YERİNDE KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ

 

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi amacıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygulanan proje kapsamına alınan yetiştiricilere koruma ve geliştirme sürüleri için büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarda farklı olmak üzere hayvan başına, arıcılıkta ise kovan başına aşağıda belirtilen miktarda ödeme yapılır. Bu desteklemeden yararlanan işletmelerdeki sığırlar için birinci maddede belirtilen ödemeler yapılmaz.

 

 

Hayvan Türü Ödeme Miktarı (TL/Baş)
Büyükbaş koruma 400 TL/baş
Küçükbaş koruma 70 TL/baş
Arı 20 TL/kovan
Elit sürü 40 TL/baş
Taban sürü 30 TL/baş

 

 

Koruma Amaçlı Desteklenen Irklar; yerli koyun ırklarımızdan Kıvırcık, Sakız, Gökçeada, Karagül, Herik, Hemşin, Çine Çaparı, Dağlıç, Tuj, Norduz ve Karakaçan koyunları; keçi ırklarımızdan Ankara Keçisi, Kilis, Honamlı, Abaza, Gürcü (Osmanlı), Kaçkar, Tiftik (Ankara) ve Halep keçileri; sığır ırklarımızdan Yerli Kara, Boz Irk, Doğu Anadolu Kırmızısı, Kilis (Güney Anadolu Kırmızısı), Yerli Güney Sarısı, Zavot; manda ırklarımızdan Anadolu Mandası yetiştiricilerine hayvan başına, arı ırklarımızdan Kafkas Arısı yetiştiricilerine her koloni için ödenir.

Koruma amaçlı destekleme miktarı; yerli koyun ve keçi ırklarımızda her ırk için 1.000 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 19.000 başı; yerli sığır ve manda ırklarımızda her ırk için 600 başı ve bütün ırklardaki toplam hayvan sayısı 4.200 başı; Kafkas Arı Irkı için de 8.000 koloniyi geçmeyecektir. Kafkas Arı Irkında en az 20 ve üzeri koloniye sahip ve Arıcılık Kayıt Sistemine kayıtlı yetiştiriciler desteklenir.

 

Geliştirme Amaçlı Desteklenen Irklar ve Sayıları; yerli koyun ırklarımızdan Akkaraman için 88.200, Morkaraman ve Kangal Akkaraman her bir ırk için 31.500, Kıl Keçisi için 107.100, Kıvırcık koyunlarında 56.700, Karayaka Koyunlarında 44.100, Ankara Keçisi 25.200, Tiftik Keçisi (Farklı Renkli Ankara Keçisi) 6.300, Karacabey ve Orta Anadolu Merinoslarında ve Pırlak koyununda her bir ırk için 25.200, İvesi, Kayra (Sakız x Kıvırcık), Dağlıç, Karakaş (Akkaraman Tipi) koyunlarında ve Honamlı keçisinde her bir ırk için 18.900, Hemşin, Şavak (Akkaraman Tipi), Ramlıç (Dağlıç Melezi), Zom (Akkaraman Tipi) koyunları ile Kilis keçisinde her bir ırk için 12.600, Eşme (Kıvırcık Tipi), Norduz ve Anadolu Merinosu koyunlarında her bir ırk için 6.300 baş; Anadolu Mandası için 14.000 baş olmak üzere verim kaydı ve doğum kaydı alınan sürülerde doğan yavru, ana ve baba (kullanılan koç/teke/manda boğası) başına ayrı ayrı ödenir.

 

 

BESİLİK ERKEK SIĞIR DESTEKLEMESİ

 

Yurtiçinden temin edilerek besi süresini tamamlamış Türkvet‟e kayıtlı erkek sığırlarını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı‟ndan çalışma izni almış mezbaha ve/veya kombinalarda kestiren yetiştiricilere en fazla 300 TL/baş destekleme ödeme yapılır. Besilik erkek sığır başına ödeme birim miktarları, 250 başa kadar tam olarak, 250 baş ile 500 baş arası %50’si, 500 baş ve üzeri için ise %25’ine karşılık gelen tutarın ödenmesi suretiyle uygulanır.

Desteklemeden yararlanmak isteyen üreticiler; kırmızı et üretici birliklerinin kurulu olduğu yerlerde bu birliklere, olmayan yerlerde il/ilçe müdürlüklerine dilekçe ile 1/1/2011 ile 31/7/2011 tarihleri arasında Gıda, Tarım ve Hayvancılık il/ilçe müdürlüklerine müracaat eder.

 

 

TARIM SİGORTASI DESTEKLERİ

 

 

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

SERA SİGORTASI

HAYVAN HAYAT SİGORTASI

KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

 

Desteklemelere İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110113-1.htm

 

 

BİTKİSEL ÜRÜN SİGORTASI

 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

 

Çiftçi Kayıt Sistemine Kayıtlı Çiftçiler için;

 

Paket 1: Tüm bitkisel ürünler için Dolu + Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı,

Paket 2: Sadece meyveler için Don + Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Heyelan, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır.

 

Ahududu, çilek, iğde, keçiboynuzu, kızılcık, turunç, zerdali meyveleri don teminatı kapsamı dışındadır.

Bitkisel Ürün Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50′si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin % 25′i peşin alınır; kalan prim tutarı da en geç hasat sonunda 1 ay içinde tahsil edilir.

13 Ocak 2011 tarihinde yürürlüğe giren Tebliğ ile açıkta yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi de sigorta kapsamına alınmış ve prim miktarı; sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında çiftçi, 2/3 oranında devlet prim desteği olarak belirlenmiştir.

 

 

SERA SİGORTASI

 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

 

Sera yapı malzemeleri, içindeki teknik ekipman ve serada yetiştirilen bitkisel ürünler için Dolu, Fırtına, Hortum, Yangın, Deprem, Taşıt Çarpması Heyelan, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerinin neden olduğu miktar kaybı sigorta kapsamındadır. Fırtına, Hortum, Kar ve dolu Ağırlığı, Sel ve Su Baskını risklerine karşı sigorta yapılabilmesi için, risk incelemesi yapılması ve seranın aranılan vasıflara uygun bulunması şarttır.

 

Sera Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50′si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10′u peşin alınır; kalan da %90 ı da vadeli olarak tahsil edilir.

(01 Ağustos – 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın Mayıs ayı sonu; 01 Ocak – 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise ilgili yıl Kasım ayı sonu tahsilat yapılır)

 

 

HAYVAN HAYAT SİGORTASI

 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

 

Ön soy kütüğüne, Soy kütüğüne ve Hayvan Kayıt Sistemi (TÜRKVET)’e kayıtlı süt sığırları için;

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale

Her türlü kazalardan, yılan ve böcek sokması

Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler

Her türlü doğal afetler ve güneş çarpmaları

Yangın ve infilak sebebiyle meydana gelen, ölüm ve mecburi kesim riskleri ile teknik şartlar çerçevesinde yavru atma riski, sigorta kapsamındadır.

 

Hayvan Hayat Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50′si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 

 

KÜMES HAYVANLARI SİGORTASI

 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

 

Kapalı sistemde üretim yapan, bio-güvenlik ve hijyen tedbirlerini almış tesislerde yetiştirilen kümes hayvanları için;

 

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları

Her türlü kazalar ve zehirlenmeler

Her türlü doğal afetler

Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürme ve mecburi kesim riskleri sigorta kapsamındadır.

 

Kümes Hayvanları Sigortalarında, poliçede yazılı primin %50′si Devlet tarafından karşılanacaktır. Sigortalı tarafından ödenecek olan primin %25’i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 

 

SU ÜRÜNLERİ SİGORTASI

 

Sigorta Kapsamı ve Sigortalanan Tehlikeler:

 

Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı tesisler için;

 

Genel şartlarda yazılı istisnalar dışında kalan her türlü hastalık

Yetiştiricinin kontrolü dışındaki kirlenme ve zehirlenmeler

Her türlü doğal afet

Kazalar

Predatörler

Alg patlaması sebebiyle su ürünleri stokunda meydana gelen ölümler ve fiziksel kayıplar sigorta kapsamındadır.

 

Su Ürünleri Sigortasında, poliçede yazılı primin %50′si Devlet tarafından karşılanacaktır. Prim tutarının Sigortalı tarafından ödenecek kısmının %25′i peşin alınır, kalan prim tutarı da en fazla 5 taksitle tahsil edilir.

 

 

DİĞER TARIMSAL AMAÇLI DESTEKLER

 

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ

SERTİFİKALI FİDAN/FİDE VE STANDARD FİDAN KULLANIMI DESTEĞİ

TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

TARIMSAL YAYIN VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ

 

 

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ

 

 

Desteklemeye İlişkin 2011 Yılı Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/04/20110408-18.htm

 

 

YURTİÇİ SERTİFİKALI TOHUM KULLANIMI DESTEĞİ

 

Aşağıda belirtilen türlerin yurtiçinde üretilip sertifikalandırılan tohumlarını kullanarak ekim yapan çiftçilere, 2011 yılında dekar başına belirtilen tutarlarda ödeme yapılır.

 

ÜRÜN TÜRÜ ÖDEME TUTARI (dekar/TL)
Buğday, yonca 6 TL
Arpa, tritikale, yulaf, çavdar 4,5 TL
Çeltik, yer fıstığı 8 TL
Nohut, kuru fasulye, mercimek 7 TL
Susam, kolza (kanola), aspir 4 TL
Patates 20 TL
Korunga, fiğ 3 TL

 

 

Başvurular; yazlık ekimler için 30 Haziran 2011 tarihine kadar, güzlük ekimler için ise 1 Eylül 2011 – 31 Aralık 2011 tarihleri arasında il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.

2010 yılı güzlük sertifikalı tohum ekimlerini, iklim koşullarının uygunsuzluğu sebebiyle 31/12/2010 tarihine kadar yapamayıp, 2011 yılı başında ekimini yapan çiftçiler, başvuruda bulunmaları halinde sertifikalı tohum kullanım desteğinden faydalanırlar.

 

 

SERTİFİKALI FİDAN/FİDE VE STANDART FİDAN KULLANIMI DESTEĞİ

 

 

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve İlgili Tebliğ

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110224-5.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/05/20110511-5.htm

 

Sertifikalı fidan: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği fidan

Sertifikalı fide: Yurt içinde üretilip yetkili kuruluşlarca sertifikalandırılan ve ürün elde etmek amacıyla çiftçinin diktiği çilek fidesi

Standart fidan: İsmine doğruluğu üretici tarafından garanti edilen, menşei sertifikası olmayan damızlıklardan üretilen, tohumluk kontrolörü/kontrolörleri tarafından kontrol edilen ve her türlü kayıt işlemleri başvuru kuruluşu tarafından tutulan fidan

Başvurular, yazlık dikimler için 29 Temmuz 2011 tarihine kadar, güzlük dikimler için ise 1 Ekim 2011 – 30 Aralık 2011 tarihleri arasında il/ilçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine yapılır.

 

Bağ/bahçe tesislerinde, yurtiçinde üretilmiş sertifikalı fidan/fide (çilek fidesi) ve standart fidan kullanımında aşağıdaki türler için dekar başına belirtilen miktarlarda ödeme yapılır. Asgari dikim alanları yine tabloda belirtilmiştir.

 

 

DESTEKLEME ŞEKLİ STANDART

(dekar/TL)

SERTİFİKALI

(dekar/ TL)

ASGARİ ALAN
Bodur ve Yarı Bodur Meyve Fidan Türleri ile Bahçe Tesisi 150 300 5 dekar
Narenciye Bahçelerinde Aşılama ile Çeşit Değiştirme 0 250 10 dekar
Zeytinde Yağlık Çeşitler ile Bahçe Tesisi 50 100 10 dekar
Bağ ve Diğer Meyve Fidanları ile Bahçe Tesisi 100 200 10 dekar
Sertifikalı Çilek Fidesi Desteği 0 200 3 dekar
Virüsten Âri Fidanlara (+) İlave Olarak 50 100

 

 

TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEKLERİ

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, çiftçiler, tarımsal sanayiciler ile ihracatçılara aktarılması ve tarım sektöründeki örgütlerin Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla Ar-Ge projelerine doğrudan destekleme ödemesi yapmakta, hibe olarak % 100′e varan oranlarda mali destekler vermektedir.

Her yıl yayımlanmakta olan Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ kapsamında, tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri, özel sektör ve tüzel kişiler tarafından yürütülen Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.

 

Bakanlık Ar-Ge proje desteklerine 2007 yılından itibaren başlanmış olup, Proje başvurusu, projelerin değerlendirilmesi ve kabul edilen projelerin izlenmesi ile ilgili olarak sekreterya görevi Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından yürütülmektedir.

Desteklemeye ilişkin esaslar, her yıl Tebliğin yayımlanmasından sonra Bakanlık ve TAGEM web sayfasında ilan edilmektedir. Ar-Ge desteğinden yararlanmak isteyen kurum ve kuruluşların belirtilen süre içersinde proje tekliflerini sunmaları gerekmektedir. Tebliğ kapsamında oluşturulan Sekreterya ve Değerlendirme Kurulu tarafından uygun görülenler proje sahipleri ile sözleşme imzalanarak projeler yürürlüğe girmektedir.

 

 

2011 YILI ÖNCELİKLİ TARIMSAL AR-GE KONULARI:

 

Bakanlıkça uygulanan politika, program ve projelerin etkinliğinin araştırılması

Tarımsal pazarlama ve ihracat imkânlarının geliştirilmesi

İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri

Organik tarım ile ilgili araştırmalar

Hayvan aşıları ve teşhis kitleri geliştirmesi

Hayvan hastalık ve zararlılarının eradikasyonuna yönelik araştırmalar

 

Yeni hayvan genotiplerinin geliştirilmesi ve halk elinde yaygınlaştırılması

Küçükbaş hayvanlarda sağım sistemlerinin geliştirilmesi

Su ürünleri yetiştiriciliğine alternatif türlerin kazandırılması

Su ürünlerinde seçici av araçlarının geliştirilmesi

Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı alternatif mücadele metotlarının geliştirilmesi

Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı

 

Tarımda biyoteknolojik metotların geliştirilmesi ve uygulanması

Hasat ve hasat sonrası kayıpların azaltılması ve teknoloji geliştirilmesi

Zirai mücadelede tahmin ve uyarı tekniklerinin geliştirilmesi

Gıdalardan kaynaklanan sağlık sorunlarının giderilmesine yönelik araştırmalar

Gıda sanayinde ölçme ve analiz teknolojisinin geliştirilmesi

Gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin gıda güvenliği açısından araştırılması

 

Gıdalarda taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik analiz metotlarının geliştirilmesi

Yerel fermantasyon mikroorganizmalarının gıda endüstrisinde kullanımının yaygınlaştırılması

Tıbbi aromatik bitkilerin kullanımına yönelik araştırmalar

Genetik kaynakların ekonomiye aktarılması

Sera teknolojilerinin geliştirilmesi

Hassas tarım çalışmaları

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımda kullanımının araştırılması

Tarım havzalarında optimum üretim desenlerine uygun mekanizasyon modelleri

 

 

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

 

Ülkenin tarımsal yayım ve danışmanlık sisteminin çoğulcu, etkin ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlamak amacıyla, tarımsal danışmanlık sistemine dahil olan her işletme için destekleme ödemesi yapılır

Destekleme ödemesi kapsamına alınan her tarımsal işletme için 500 TL ödenir.

 

 

BİYOLOJİK MÜCADELE DESTEĞİ

 

Bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü altı bitkisel üretimde;

Fenomen + tuzak kullananlara 30 TL/dekar

Tül kullananlara 70 TL/dekar

Tekniğe uygun olarak faydalı böcek salımı yapanlara 100 TL/dekar

Tül ve feromon + tuzak kullananlara 100 TL/dekar

Feromon + tuzak ve tekniğine uygun faydalı böcek salımı yapanlara 130 TL/dekar

 

Tül ve tekniğe uygun faydalı böcek salımı yapanlara 170 TL/dekar

Tül, feromen tuzağı ve tekniğe uygun faydalı böcek salımı yapanlara 200 TL/dekar

Açık alanda bitkisel üretme arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla biyolojik mücadele yapan üreticilerden;

Açık alanda domates güvesine karşı feromon kullananlara 20 TL/dekar

Turunçgil üretiminde faydalı böcek kullananlara 20 TL/dekar destekleme ödemesi yapılır.

 

 

FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

 

Desteklemeye İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/01/20110106-2.htm

 

Üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla; T.C. Ziraat Bankası A.Ş. (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK)’nin kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kıstaslarına uygun olmak koşuluyla, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından gerçek ve/veya tüzel kiĢi üreticilere (kamu kurum ve kuruluşları hariç), 1/1/2011 – 31/12/2011 tarihleri arasında, uygulanmakta olan tarımsal kredi cari faiz oranlarında kredi konuları itibarıyla aşağıda belirtilen oranlarda indirim uygulanır:

 

Tarımsal işletmelerinde; güneş, rüzgar, jeotermal enerji gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen “Yeşil Enerji”yi kullanan üreticilere kredi konuları itibarıyla uygulanan indirim oranlarının 10 puan fazlası uygulanır. Ancak, indirim oranı hiçbir konuda % 100′ün üzerinde olamaz.

 

 

KREDİ KONULARI UYGULANACAK İNDİRİM ORANI %
İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) 50
Organik tarım (işletme-yatırım) 50
Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 50
Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 50

 

 

KREDİ KONULARI UYGULANACAK İNDİRİM ORANI %
Süt sığırcılığı (işletme-yatırım) 100
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 100
Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 100
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım) 100
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım) 100
Kanatlı sektörü (işletme-yatırım) 50
Arıcılık (işletme-yatırım) 50

 

 

KREDİ KONULARI UYGULANACAK İNDİRİM ORANI %
Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 100
Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 100
Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50

 

 

KREDİ KONULARI UYGULANACAK İNDİRİM ORANI %
Tarımsal Sulama 100
Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım) 50
Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 50

 

 

FAİZ İNDİRİMLİ TARIMSAL KREDİLER

 

Birden fazla konuda kredi talebinde bulunan üreticilere kullandırılabilecek toplam kredi üst limiti; krediye konu ürünlerden en yüksek kredi limitine sahip ürüne göre belirlenir. Ancak, kredi konuları itibariyle belirlenen kredi üst limitleri aşılamaz.

Açılacak kredilerin vadeleri işletme kredilerinde 24 ayı, yatırım kredilerinde 7 yılı geçmemek üzere Banka ve TKK tarafından kendi uygulamaları esas alınarak belirlenir.

 

 

KREDİ KONULARI KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
İyi tarım uygulama kredisi (işletme-yatırım) 3.000.000
Organik tarım (işletme-yatırım) 3.000.000
Sertifikalı tohum, fide, fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 1.500.000
Standart fidan yurt içi üretimi/kullanımı (işletme-yatırım) 1.500.000

 

 

KREDİ KONULARI KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
Süt sığırcılığı (işletme-yatırım) 7.500.000
Damızlık etçi sığır yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 7.500.000
Damızlık düve yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 7.500.000
Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (sığır-manda) (işletme-yatırım) 3.000.000
Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (koyun-keçi) (işletme-yatırım) 3.000.000
Kanatlı sektörü (işletme-yatırım) 1.500.000
Arıcılık (işletme-yatırım) 1.500.000

 

 

KREDİ KONULARI KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
Büyükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 1.500.000
Küçükbaş hayvan besiciliği (işletme – yatırım) 1.500.000
Su ürünleri yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 3.000.000

 

 

KREDİ KONULARI KREDİ ÜST LİMİTİ (TL)
Tarımsal Sulama 1.500.000
Tarımsal mekanizasyon (traktör ve biçerdöver hariç) (yatırım) 500.000
Kontrollü örtüaltı yetiştiriciliği (işletme-yatırım) 7.500.000

 

 

SONUÇ

 

Tarımsal Desteklemeler oldukça çeĢitli ve çok sayıdadır. İlgili desteklemelerden yararlanabilmek için üreticilerin,

 

Çiftçi Kayıt Sistemi

Organik Tarım Bilgi Sistemi

Hayvan Kayıt Sistemi

Soykütüğü – Önsoykütüğü Sistemi Veri Tabanı

Su Ürünleri Kayıt Sistemi

 

gibi ulusal veri tabanlarına, üretici ve yetiştirici birliklerine üye olmaları gerekmektedir. Yine kimi teşviklerden yararlanabilmek için satışların fatura ya da makbuz karşılığı yapılmış olması zorunluluğu bulunmaktadır. Böylelikle; uygulanan teşvik sistemi ile hem tarımsal üretimin desteklenmesi hedeflenmekte, hem de sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması ve kayıt dışının önlenmesi amaçlanmaktadır.

 

 

Kaynak: www.baka.org.tr