SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ

 

 

SERBEST BÖLGE TEŞVİKLERİ

 

SERBEST BÖLGENĠN TANIMI VE AMACI

 

Serbest Bölgenin Tanımı:

 

Genel olarak serbest bölgeler; ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı yerlerdir.

Serbest Bölgelerin Kuruluş Amacı:

İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek

Doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak

İşletmeleri ihracata yönlendirmek

Uluslararası ticareti geliştirmek.

 

 

SERBEST BÖLGENİN İŞLEVİ

 

Serbest Bölgelerin İşlevi:

 

Serbest bölgeler;

 

Ülkeye yabancı sermaye ve teknolojilerin getirilmesine imkan sağlayacak uygun zemin yaratılması

Sanayicinin ihtiyaç duyduğu bazı hammadde ve ara malların kolaylıkla, istenilen miktarda ve zaman kaybı olmadan temin edilebilmesi

Sağlanan teşvik ve avantajlarla düşük maliyetli mal üretimi ve ihracı

 

 

 

Türkiye dışından gelen malların transit olarak diğer ülkelere satımı

Yeni istihdam olanaklarının yaratılması

Türk ihraç ürünlerinin ihracatını kolaylaştırmak ve hızlandırmak bakımından bir basamak olması işlevlerini görmektedir.

 

 

 

 

 

 

 

SERBEST BÖLGELERİMİZİN SUNDUĞU AVANTAJLAR

 

1.Serbest Bölgedeki İmalatçı Firmalar için Vergi Avantajlarından Yararlanma İmkanı

 

2.Orta ve Uzun Vadeli Faaliyet Ruhsatı Alabilme İmkanı

 

3.Kar Transferi İmkanı

 

4.Ticaret Kolaylığı İmkanı

 

5.Gümrük Vergisi Prosedüründen Arındırılmış Ticari Faaliyet İmkanı

 

6.AB ve Gümrük Birliği Kriterlerinin Gerektirdiği Serbest Dolaşım Belgelerinin Temini İmkanı

 

7.Eşitlik Prensibi

 

8.Zaman Kısıtlaması Bulunmaması

 

9.Pazar İhtiyaçlarına ve Şartlarına Göre Belirlenecek Ticari Faaliyet İmkanı

 

10.Gerçekçi Bir Enflasyon Muhasebesi İmkanı

 

11.Yerli ve Yabancı Tüm Pazarlara Ulaşım İmkanı

 

12.Azaltılmış Bürokratik Prosedür ve Dinamik İşletme Yönetimi

 

13.Stratejik Avantaj

 

14.Her Türlü Ticari ve Sınai Faaliyete Uygun ve Ucuz Altyapı İmkanı

 

15.Tedarik Zinciri İmkanlarından Yararlanma Kolaylığı

 

 

SERBEST BÖLGEDEKİ İMALATÇI FİRMALAR İÇİN VERGİ AVANTAJLARINDAN YARARLANMA İMKANI

 

Serbest bölge kullanıcılarının imal ettikleri ürünlerin satışından elde ettikleri kazançlar, Avrupa Birliği üyeliğinin gerçekleşeceği yılın vergileme dönemi sonuna kadar Gelir veya Kurumlar vergisinden muaftır.

Serbest bölgelerde üretilen FOB bedelinin en az % 85’ini yurt dışına ihraç eden kullanıcıların istihdam ettikleri personele ödedikleri ücretler gelir vergisinden müstesnadır. Bu oran Bakanlar Kurulu tarafından yüzde 50’ye kadar indirilebilir.

 

Üretim faaliyetinde bulunan serbest bölge kullanıcılarının, serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerle ilgili olarak yapılan işlemleri ve düzenlenen kağıtları damga vergisi ve harçlardan müstesnadır.

 

Üretim faaliyeti dışındaki konularda 06/02/2004 tarihinden önce ruhsat almış olan kullanıcıların Gelir veya Kurumlar Vergisi muafiyeti, Faaliyet Ruhsatı süresi sonuna kadar devam edecektir. 06/02/2004 tarihinden itibaren diğer konularda düzenlenen Faaliyet Ruhsatları kapsamında vergi muafiyeti bulunmamaktadır.

 

 

ORTA ve UZUN VADELİ FAALİYET RUHSATI ALABİLME İMKANI

 

Hazır işyeri kiralayan kiracı-kullanıcı firmalar için 15 yıl

Hazır işyeri kiralayan üretici-kiracı-kullanıcı firmalar için 20 yıl

Kendi işyerini inşa eden yatırımcı-kullanıcı firmalar için 30 yıl

Kendi işyerini inşa eden üretici-yatırımcı-kullanıcı firmalar için 45 yıl süreli faaliyet ruhsatı düzenlenmektedir.

Diğer taraftan, yatırımcı kullanıcılara Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan arazi, arsa ve binalar kiralanabilir veya bunlar üzerinde 49 yıla kadar irtifak hakkı tesis edilebilir.

 

KAR TRANSFERİ İMKANI

 

Serbest bölge faaliyetlerinden elde edilen kazanç ve gelirler, hiçbir izne tabi olmaksızın yurtdışına veya Türkiye’ye serbestçe transfer edilebilmektedir.

 

TİCARET KOLAYLIĞI İMKANI

 

Serbest bölgeler ile Türkiye’nin diğer yerleri arasında yapılan ticarette dış ticaret rejimi hükümleri uygulanır. Başka bir deyişle, Türkiye’den serbest bölgeye satılan mallar ihracat rejimine, serbest bölgeden Türkiye’ye satılan mallar ise ithalat rejimine tabi olup, serbest bölge kullanıcıları Türkiye’den ihraç fiyatına (KDV’siz) mal ve hizmet satın alabilirler. Diğer taraftan, serbest bölge ile diğer ülkeler ve diğer serbest bölgeler arasında dış ticaret rejimi hükümleri uygulanmaz.

Ayrıca, bölgelerde sarf malzemelerinin en kısa sürede teminini sağlayabilmek amacıyla bedeli 5000 ABD Doları veya karşılığı Türk Lirasını geçmeyen Türkiye mahreçli mallar, isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir.

 

GÜMRÜK VERGİSİ PROSEDÜRÜNDEN ARINDIRILMIŞ TİCARİ FAALİYET İMKANI

 

Serbest bölgeye getirilen Türkiye veya AB menşeli ya da buralarda serbest dolaşımda bulunan malların, serbest dolaşımda bulunma statüsü değişmediğinden, Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere girişinde gümrük vergisi ödenmez.

Ayrıca üçüncü ülke menşeli malların serbest bölgeye girişinde ve bu malların Türkiye veya AB üyesi ülkeler dışındaki üçüncü ülkelere gönderilmesi halinde de gümrük vergisi ödenmez.

Ancak serbest bölgeden Türkiye’ye veya AB üyesi ülkelere gönderilen serbest dolaşım durumunda olmayan üçüncü ülke menşeli mallar için Ortak Gümrük Tarifesinde belirtilen oran üzerinden gümrük vergisi ödenir.

 

 

AB ve GÜMRÜK BİRLİĞİ KRİTERLERİNİN GEREKTİRDİĞİ SERBEST DOLAŞIM BELGELERİNİN TEMİNİ İMKANI

 

Serbest bölgeler, ‘’Türkiye-AB Gümrük Birliği’’nin parçası sayıldığından, bölgelerden Türkiye veya AB menşeli ürünler ile Türkiye’de serbest dolaşım durumunda bulunan ürünlerin A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilmesi mümkündür.

Üçüncü ülke menşeli ürünler ise Ortak Gümrük Tarifesi’nde belirtilen oran üzerinden Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğüne gümrük vergisi ödenerek serbest dolaşıma geçirildikten sonra A.TR Belgesi düzenlenerek AB’ye gönderilebilir.

 

 

EŞİTLİK PRENSİBİ

 

Serbest bölgede sağlanan teşvik ve avantajlardan yerli ve yabancı bütün firmalar eşit olarak yararlanır. İşleticiler ve kullanıcılar, yatırım ve üretim safhalarında Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek vergi dışı teşviklerden de yararlandırılabilir.

 

ZAMAN KISITLAMASI BULUNMAMASI

 

Mallar serbest bölgede süre sınırlaması olmaksızın kalabilir.

 

 

PAZAR İHTİYAÇLARINA VE ŞARTLARINA GÖRE SERBESTÇE BELİRLENECEK TİCARİ FAALİYET İMKANI

 

Gümrük ve kambiyo mükellefiyetlerine dair mevzuat hükümleri ile üretici işletmelerin talepleri hariç olmak üzere, kalite ve standartlarla ilgili olarak kamu kurum ve kuruluşlarına verilen yetkiler serbest bölgelerde uygulanmaz.

 

GERÇEKÇİ BİR ENFLASYON MUHASEBESİ İMKANI

 

Serbest bölgelerdeki faaliyetlerle ilgili her türlü ödeme dövizle yapılır.

 

YERLĠ VE YABANCI TÜM PAZARLARA ERĠġĠM ĠMKANI

 

Serbest bölgelerden Türkiye’ye yönelik mal satışına ve serbest bölge ile diğer ülkeler arasında yapılacak ticarete kısıtlama getirilmemiştir.

Serbest bölgelerden yurtiçine mal satışına, üretim malları ve riskli mallar dışında, herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

 

AZALTILMIŞ BÜROKRATİK PROSEDÜR VE DİNAMİK İŞLETME YÖNETİMİ

 

Başvuru ve faaliyet süresince her türlü bürokrasi en aza indirilmiştir. Serbest bölgeler özel sektör şirketlerince işletilmektedir.

 

 

STRATEJİK AVANTAJ

 

Serbest bölgelerimiz, AB ve Orta Doğu pazarlarının yakınında, Akdeniz, Ege ve Karadeniz’deki büyük limanlara, uluslararası havaalanlarına, karayolu ağlarına, kültür, turizm ve eğlence merkezlerine yakın yerlerde kurulmuştur.

 

HER TÜRLÜ TİCARİ VE SINAİ FAALİYETE UYGUN VE UCUZ ALTYAPI İMKANI

 

Serbest bölgelerin altyapısı gelişmiş ülkelerdeki benzerleri ile aynı standarttadır.

 

 

TEDARİK ZİNCİRİ İMKANLARINDAN YARARLANMA KOLAYLIĞI

 

Serbest bölgeler özellikle ihracata dönük üretim yapan firmalara, ara malı ve hammadde temininde, dünya fiyatları ve şartları ile kesintisiz tedarik imkanları sunmaktadır.

Kaynak: www.baka.org.tr