KOSGEB DESTEKLERi

KOSGEB DESTEKLERi

 

 

 

I.KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

 

II.TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI

 

III.İŞBİRLİĞİ – GÜÇBĠRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

 

IV.ARAŞTIRMA – GELİŞTĠRME, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA PROGRAMI

 

V.GİRİŞİMİCİLK DESTEK PROGRAMI

 

VI. GENEL DESTEK PROGRAMI

 

VII.GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

 

 

 

KOBi PROJE DESTEK PROGRAMI

 

Küçük ve orta büyüklükte iĢŞletme (KOBi)

 

İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Türk Lirasını aşmayan ve kısaca “KOBİ” olarak adlandırılan ekonomik birimlerdir.

 

Programın Amacı

 

İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması

 

KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması

 

İşletmelerde proje yapabilme kapasitesinin artırılması

 

Esnek destek sistemine ihtiyaç duyulması

 

Program Süresi ve Destek Limitleri

Program Süresi : 3 yıl

Proje Süresi : 6 – 24 ay (+12 ay)

Destek Üst Limiti : 150.000 TL

Destek Oranı : 1. ve 2. Bölge için % 50

3. ve 4. Bölge için % 60

 

Desteklenecek Proje Konuları

 

İstihdam artırıcı,

 

İhracat artırıcı,

 

Pazar payı artırıcı,

 

Verimlilik artırıcı,

 

Maliyet düşürücü,

 

Kapasite artırıcı,

 

Ürün/hizmet kalitesi yükseltici,

 

Bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,

 

Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı,

 

Kurumsallaşmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler desteklenir.

Desteklenen Proje Giderleri

 

Kobi Proje Destek Programı kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir.

 

Personel gideri yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden desteklenir.

 

Makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin destek, Kurul tarafından karar verilen destek tutarının %10’unu geçemez.

 

Yazılım giderleri %10’luk sınırlamasına dahil değildir.

 

Arsa, bina, inşaat, taşıt aracı, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira, finansman giderleri ile projeyle ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

 

İşletmenin projesini sunmadan önce proje hazırlama konusunda alacağı danışmanlık hizmeti için sağlanacak destek üst limiti 1.500 TL’dir.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

 

Program kapsamında sunulan projeleri değerlendirmek ve karar almak üzere Hizmet Merkezinde Kurul oluşturulur

 

Kurul;

 

KOSGEB’ten 2 personel

 

Üniversiteden 2 öğretim üyesi

 

Ticaret ve Sanayi Odası/Esnaf Odaları Birliğinden 1 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur.

 

 

 

TEMATiK PROJE DESTEK PROGRAMI

 

Programın Amacı ve Gerekçesi

 

KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi

 

Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması.

 

Uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla daha fazla proje hazırlamalarını teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

 

Tematik Proje Destek Programı

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı olmak üzere 2 alt programdan oluşmaktadır.

 

Çağrı Esaslı Tematik Program

KOSGEB tarafından;

 

Hükümet programı

 

Kalkınma planı

 

Orta vadeli program

 

KOSGEB Stratejik planı

 

KOBİ’lere yönelik araştırma sonuç ve raporları değerlendirilerek Tematik Proje konuları belirlenmektedir

 

Belirlenen konulara yönelik olarak proje çağrısına çıkılmaktadır.

 

Çağrı Esaslı Tematik Program Kapsamında Desteklenen Giderler

 

Personel ücretleri

 

Seyahat Giderleri

 

Yeni Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı ya da kiralanması (taşıt satın alımı ya da kiralanması hariç)

 

Sarf malzeme giderleri

 

Hizmet alım giderleri

 

Genel idari giderler

 

Meslek KuruluŞu Proje Destek Programı

Meslek kuruluşu proje destek programına KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı olan Meslek Kuruluşları başvurabilir.

 

Desteklenen Proje Konuları

 

İstihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması,

 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi,

 

Çevre ve enerji verimliliği,

 

İş güvenliği,

 

Teknik mevzuat gibi projeler desteklenmektedir.

 

 

 

 

 

İŞBİRLİĞİ-GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Gerekçesi

 

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” üretilmesine,

 

KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunmasına,

 

KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesine,

 

Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanmasına,

 

KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler desteklenmektedir.

 

 

Desteklenecek Proje Konuları

 

Ortak mamül ve ham madde tedariği,

 

Ortak ürün ve hizmet tasarımı,

 

Ortak ulusal ve uluslararası pazarlama,

 

Ortak laboratuar,

 

Ortak Pazar,

 

Ortak imalat ve hizmet sunumu konularındaki projeleri kapsamaktadır.

 

Programdan Yararlanmak için;

 

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve aktif durumda olan en az beş işletmenin bir araya gelerek proje başvurusu yapması gerekmektedir.

 

 

AR-GE, İNOVASYON ve ENDÜSTRĠYEL DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı ve Gerekçesi

 

Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin geliştirilmesi,

 

Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,

 

KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,

 

Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,

 

İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,

 

Ar-Ge ve inovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.

 

 

2 alt programdan oluşmaktadır

 

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı

 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 

Ar-Ge, İnovasyon Destek Programı

Araştırma, geliştirme ve inovasyon konularında projesi olan işletmeler-girişimciler yararlanabilir.

 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 

Yeni bir ürün/hizmetin; üretilmesi, kalitesinin artırılması, maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin uygulamaya alınması, ürün ya da süreçlerinin pazara uygun biçimde ticarileştirilmesi amacıyla hazırlanan projeler desteklenmektedir.

Proje Süresi

 

Ar-Ge, İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,

 

Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,

 

Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

 

 

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

 

Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,

 

Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,

 

Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,

 

İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,

 

İstihdamın artırılması,

 

Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesi.

 

 

Girişimcilik Destek Programı 3 Alt Programdan OluŞur:

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 

Yeni Girişimci Desteği

 

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği

 

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

 

Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması).

 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye vb.) tarafından düzenlenebilir.

 

Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için düzenlenir.

 

Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.

 

Eğitim Süresi ve İçeriği

60 saatlik Ana Modül

 

Girişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri (9 Saat)

 

İş Planı kavramı ve Öğeleri (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim ve finansal plan- 18 saat)

 

İş planını öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışması (24 Saat)

 

İş planının hazırlanması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (9 saat)

 

60 saatlik ana modüle ilaveten sektörel ve yerel düzeyde belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda eğitim programlarına e-ticaret, dış ticaret, işçi alma, performans ölçme gibi 12 saate kadar destek modülleri eklenebilir.

 

Yeni Girişimci Desteği

Bu destekten;

 

Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayanlar

 

Genç Girişimci Geliştirme Programı veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde başka kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen girişimcilik eğitimini tamamlayanlar,

 

KOSGEB tarafından yürütülen 1. ve 2. ÖSDP kapsamında düzenlenmiş bir küçük ölçekli işletme kurma danışmanlığı eğitimi tamamlayanlar,

 

İŞGEM’de yer alan işletmeler faydalanabilir.

 

Yeni Girişimci Desteği

Düzenlenen girişimcilik eğitimlerini başarı ile tamamlayan ve hazırladıkları iş planları KOSGEB tarafından onaylanan kursiyerlere işletme kuruluş giderleri için 3.000 TL’ye kadar, iş kurmaya yönelik olarak aldığı teknik, hukuki, mali, iş planı gibi danışmanlık hizmetleri için 2.000 TL’ye kadar olmak üzere toplam 5.000 TL’ye kadar geri ödemesiz destek alabilir.

 

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınacak makine, teçhizat ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 10.000 TL’ ye kadar makine, teçhizat ve donanım giderleri desteği verilir.

 

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere toplam 12.000 TL’ ye kadar işletme giderleri desteği verilir.

İşletme kuruluş desteği, kuruluş dönemi makine-teçhizat ve donanım giderleri ile işletme giderleri için üst limitleri geçmemek kaydı ile 1. ve 2. bölgelerde %60; 3. ve 4. bölgelerde %70 karşılıksız destek sağlanır. (bayanlar ve özürlülerde bu orana %10 ilave yapılır.)

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak 70.000 TL’ye kadar sabit yatırım desteği sağlanır. ilk 2 yıl geri ödeme yapılmaz, 3’er aylık dönemlerde 8 eşit taksitte faizsiz şekilde geri ödeme yapılır.

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği

 

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere,

 

İşletme geliştirme danışmanlığı,

 

Uygun koşullarda iş yeri mekânı,

 

Ortak ofis ekipmanı ,

 

Ofis hizmetleri

 

gibi hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.

 

 

GENEL DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

 

Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dahil olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,

 

KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 

 

Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu desteklerden yaygın şekilde faydalanması,

 

KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 

 

KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi.

 

  GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ DESTEK ÜST LİMİTİ  (TL) DESTEK ORANI    (%)
1. ve 2. Bölgeler 3. ve 4. Bölgeler
1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000 % 50 % 60
2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
3 Tanıtım Desteği 15.000
4 Eşleştirme Desteği 15.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
6 Danışmanlık Desteği 15.000
7 Eğitim Desteği 10.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000
9 Tasarım Desteği 15.000
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
11 Belgelendirme Desteği 10.000
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000

 

 

 

 

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK PROGRAMI

Programın Amacı

 

Gelişme ve büyüme potansiyeline sahip küçük ve orta ölçekli işletmelerin;

 

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmesini sağlamak,

 

Sermaye piyasalarından fon temin edilmesine imkân sağlamaktır.

 

Programın Kapsamı

Program kapsamında, KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere halka açılma sürecinde;

 

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli,

 

Bağımsız denetim hizmeti bedeli,

 

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kurul kaydına alma ücreti,

 

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti,

 

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) masrafı,

 

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu, KOSGEB tarafından geri ödemesiz destek olarak karşılanacaktır.

 

Destek Unsurları Destek Ödemesi

Üst Limiti (TL)

Oranı (%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 60.000 75
Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75
SPK kurul kaydına alma ücreti  

10.000

 

100

İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75

 

 

 

Kaynak: www.baka.org.tr