KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLERİ

 

I.ARAŞTIRMACIİ GÜCÜ YETİŞTİRME PROGRAMLARI

 

II. ARAŞTIRMA ALTYAPI PROJELERİ DESTEKLERİ

 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ DESTEKLERİ

Tematik İleri Araştırma Merkezleri

 

Nispeten gelişmiş ve yeterli insan gücü kaynağı olan üniversite ve kurumlarda öncelikli bir alanda uzmanlaşma ve bu alanda ileri düzeyde araştırma yapma olanağı verecek ulusal düzeyde altyapılardır Merkezi Araştırma Laboratuvarları,

 

Yeni kurulan ve gelişmekte olan üniversitelerde ileri düzeyde araştırma projelerinin yürütülmesine olanak verecek belli alanlara odaklanmış altyapılardır.

 

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ DESTEKLERİNDE TEMEL İLKELER

 

Ülke ve bölge öncelikleri ile uyumlu,

 

Kamu ve özel sektör ihtiyaçlarına odaklanmış,

 

Disiplinler arası ortak çalışmayı esas alan,

 

Bütün araştırmacıların kullanımına açık,

 

Kalkınma Planı ve Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu Kararları,

 

Kurumun stratejik planı ve bölgesel talep ve ihtiyaçlar ile uyumlu,

 

Proje ekibinin yeterli ve altyapının sürdürülebilir olduğu yapılar.

 

PROJE ÇAĞRISININ AMACI

 

Uluslararası düzeyde rekabet gücünü artırmak ve sürdürülebilir bir sosyo-ekonomik gelişme sağlamak,

 

Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesi ve yeniliğe dönüştürülmesi,

 

Kalkınma Planları ve Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu kararlarında belirlenen öncelikli alanlarda bilimsel ve teknolojik altyapının kurulması,

 

Araştırmacı insan kaynağının yetiştirilmesi,

 

Kurumlar arası işbirliği ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılması.

 

 

 

DESTEKLENECEK VE DESTEKLENMEYECEK PROJELER

 

Üniversite ve kamu kurumlarının büyük ölçekli araştırma altyapıları ile araştırmacı insan gücü yetiştirme programları desteklenmektedir.

 

Temel ve uygulamalı araştırma niteliğindeki akademik projelere destek sağlanmamaktadı.r

 

Yeni ürün, süreç ve yöntem geliştirmeyi ya da mevcut ürün, süreç ve yöntemleri geliştirmeyi amaçlayan ve güdümlü olarak yürütülebilecek Ar-Ge proje başvuruları desteklenmemektedir.

 

Gerekli görülmesi halinde konuları ve kapsamları belirlenecek güdümlü projeler de desteklenebilmektedir.

 

ARAŞTIRMA ALTYAPISI DESTEKLERİ

 

Ülkesel ve bölgesel önceliklerle kamu ve özel sektörün ihtiyaçlarını göz önüne alan,

 

Temel ve uygulamalı çok disiplinli araştırma faaliyetlerini yürütecek,

 

Nitelikli araştırmacıların birlikte çalışabilecekleri ortamı oluşturacak ve araştırma sonuçlarının etkin bir şekilde paylaşımını sağlayacak,

 

Üniversite rektörlükleri ya da kurum idarelerinin sahipliği ve yönetiminde, Üniversite ve kurumların geleceğe yönelik stratejik planları ve araştırma ve insan gücü kapasitesi ile uyumlu,

 

Diğer araştırma kurumları ile üniversitelerin kullanımına açık olduğu taahhüt altına alınmış altyapı projeleri desteklenmektedir.

 

 

UZMANLIK VE MÜKEMMELİYET MERKEZLERİ DESTEKLERİ

 

Ar-Ge altyapısı ve araştırmacı insan gücü bakımından belli kapasiteye ulaşmış üniversiteler ve araştırma kurumlarında uygulanır.

 

İlgili kurumlarda belirli alanlarda oluşturulmuş ve belli bir kapasiteye ulaşmış altyapı ve insan gücü imkanlarını ulusal düzeyde sanayi ve kamu kesiminin ihtiyaçlarına çözüm üretecek şekilde hizmet vermesi,

 

Dünya ölçeğinde araştırma merkezlerinin oluşturulması hedeflenmektedir.

 

Herhangi bir araştırma biriminin, bir bölümün veya fakültenin araştırma altyapısındaki eksikliklerin tamamlanması söz konusu olmaz.

 

MERKEZİ LABORATUVARLAR

 

Araştırma altyapısı eksik olan üniversite ve araştırma kurumlarında ileri düzeydeki araştırma projelerinin yürütülmesinin sağlanması.

 

Kurumdaki bütün araştırmacıların ihtiyaçlarını dikkate alan büyük ölçekli “merkezi laboratuvarlar” desteklenmektedir.

 

Farklı araştırma grupları veya bölümler tarafından ayrı ayrı sunulan projeler bu çerçevede değerlendirmeye alınmamaktadır.

 

Merkezi laboratuvar projeleri, Rektörlüklerin ya da kurum idarelerinin koordinasyonunda, kurumdaki tüm araştırmacıların ortak ihtiyaçlarından yola çıkılarak oluşturulmalıdır.

 

Kurumların genel araştırma altyapısı ihtiyacının karşılanması,

 

Araştırmacı insan gücü altyapısı ile uyumlu olarak bölgede yoğun olan ekonomik faaliyetleri hedefleyen,

 

Özel sektörü yönlendirmek ve üniversite-sanayi işbirliğini artırmayı amaçlayan,

 

Birkaç alanda ileri düzeyde alt laboratuvarlar kurulabilmektedir.

 

ARAŞTIRMACI İNSAN GÜCÜ YETİŞTİRİLMESİ DESTEKLERİ

 

Öğretim üyesi açığı bulunan üniversitelere yönelik doktora derecesine sahip öğretim üyesi yetiştirmek üzere Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları

 

Politika belgeleri ile belirlenmiş öncelikli alanlar başta olmak üzere lisans üstü düzeyde araştırmacı yetiştirilmesi için Araştırmacı Yetiştirme Programları YÖK’e devredildiğinden desteklenmemektedir.

 

 

 

 

2003-2011 YILLARINDA YATIRIM PROGRAMLARI KAPSAMINDA DESTEKLENEN PROJE ÖRNEKLERİ

 

TÜBİTAK Deniz Araştırmaları Mükemmeliyet Merkezi

 

TAEK Proton Hızlandırıcı Tesisi

 

MKEK Pilot Ölçekli Duyarsız Patlayıcı Altyapısı

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarla Bitkileri Altyapı Geliştirme Projesi

 

Sağlık Bakanlığı Pankreas Adacık Hücre İzolasyonu Merkezi

 

Akdeniz Endüstriyel ve Medikal Uygulamalar Mikrodalga Araştırma Merkezi

 

Akdeniz Organ Nakli Ar-Ge Merkezi

 

Süleyman Demirel Hayvancılık Ar-Ge Merkezi

 

Süleyman Demirel Biyolojik Savaş Etmenleri Araştırma ve Üretim Merkezi

 

 

Sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda, sanayi kesiminin de katkısını içeren lisans üstü düzeyde araştırmacı yetiştirmek üzere Sanayi Doktora Programları desteklenmektedir.

 

Kaynak: www.baka.org.tr