KALKINMA AJANSI DESTEKLERi

KALKINMA AJANSI DESTEKLERi

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ

 

ØProje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği, Ajansın belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje karşılığı yararlanıcılara sağladığı mali desteklerdir.

 

 

ØProje teklif çağrısının ayrıntıları, proje teklif çağrısına çıkıldığında, Başvuru Rehberlerinde yer alır.

 

ØHangi alanda destek verileceği, desteklerin alt ve üst limitleri bölge planındaki temel esaslara uygun olarak Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

MALİ DESTEKLERE NASIL BAŞVURULUR?

 

ØMali Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saati teklif çağrısı kapsamında ilan edilecek, tüm yazılı belgelerde, Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilir.

 

 

ØBu tarih ve saatten sonra teslim edilen projeler, Ajans tarafından kesinlikle değerlendirmeye alınmaz.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 Kar amacı güden işletmelere yönelik başvurular:

 

Ø18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile belirlenen KOBİ tanımına uyan gerçek ve tüzel kişiler,

 

ØKooperatif, birlik, teknopark, organize sanayi bölgeleri müdürlükleri, belediyelere bağlı kar amacı güden şirketler, diğer gerçek ve tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, şahıs şirketleri vb.).

 

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik başvurular:

 

ØKaymakamlıklar, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri, Bakanlıklara Bağlı Kurum, Kuruluş ve Enstitüler,

 

Øİl Özel İdaresi ve Belediyeler,

 

Ø5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş birlikler,

 

 

ØÜniversite rektörlükleri, rektörlüğe bağlı araştırma merkezleri, enstitüler, fakülteler, meslek yüksek okulları ve meslek liseleri,

 

ØSivil toplum kuruluşları (odalar, birlikler, dernekler, vakıflar vb.) ,

 

Ø1163 sayılı Kooperatifler Kanuna göre kurulmuş tarımsal amaçlı kooperatifler,

 

Ø5200 sayılı Üretici Birlikleri Kanuna göre kurulmuş üretici birlikleri .

 

 

 

DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

 

ØAjansın proje teklif çağrısı yapmaksızın, proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek suretiyle yararlanıcılara sağladığı karşılıksız ve doğrudan desteklerdir.

 

ØDoğrudan faaliyet desteği (DFD) istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.

 

ØDFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider bütçesinin % 2’sini geçemez.

 

ØBu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile % 4’e kadar çıkarılabilir.

 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

 

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece;

 

ØYerel yönetimler

 

ØÜniversiteler

 

ØKamu kurum ve kuruluşları

 

ØKamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

 

ØSivil toplum kuruluşları

 

ØBirlikler ve kooperatifler

 

yararlanabilir.

 

 

 

TEKNİK DESTEKLER

 

ØBölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştığı çalışmalarına Ajans’ın sağladığı desteklerdir.

Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;

 

ØYerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerini,

 

ØDiğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsar.

 

TEKNİK DESTEKLERDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

 

ØYerel yönetimler ve mahalli idari birlikleri,

 

ØÜniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,

 

ØDiğer kamu kurum ve kuruluşları,

 

ØKamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,

 

ØSivil toplum kuruluşları.

 

Ø Zorunlu hallerde 15.000,00 TL’ye kadar teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir.

 

 

 

 

Kaynak: www.baka.org.tr