İŞKUR TEŞVİKLERİ

İŞKUR TEŞVİKLERİ

İŞKUR tarafından uygulanan aktif istihdam politikalarının amacı;

 

Øİstihdamın korunması

 

Øİstihdamın artırılması

 

Øİşsizliğin azaltılması

 

Øİşsizlerin mesleki niteliklerinin artırılmasıdır.

 

 

AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI (KURSLAR)

İŞKUR tarafından

 

Øİşsizlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak,

 

Øİşsizlerin istihdamlarını kolaylaştırmak,

 

Øİşgücü piyasasının nitelikli insan gücü ihtiyacını karşılamak,

 

Øİşsizlere bir meslek kazandırmak amaçlarıyla iş piyasasının ihtiyaç duyduğu alanlarda düzenlenen mesleki eğitim programlarıdır.

 

İşbirliği Yapılan Kurum/Kuruluşlar:

 

ØMilli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumları,

 

ØÜniversiteler,

 

ØÖğretim kurumları,

 

ØÖzel sektör işyerleri,

 

ØEğitim veya rehabilitasyon amacıyla kurulmuş firmalar,

 

ØEğitim için gerekli mekân ve donanıma sahip dernek, vakıf, işçi, işveren, esnaf ve meslek kuruluşları, meslek birlikleri ve benzeri kurum ve kuruluşlar,

 

ØKamu kurum ve kuruluşları,

 

ØDöner sermayeli kuruluşlar,

 

ØÖzel kanunla kurulan banka ve kuruluşlar ile bunlara bağlı işyerleri ile işbirliği yaparak veya hizmet satın alarak işgücü yetiştirme kursları düzenlenmektedir.

 

Katılma şartları:

 

ØKuruma kayıtlı işsiz olmak

 

ØEn az 16 yaşında olmak

 

ØEn az ilköğretim okulu mezunu olmak

 

ØKursun niteliğine göre belirlenen özel şartlarını taşımak gerekmektedir.

 

Karşılanan Giderler

Eğitimlere/Programlara katılan işsizlere;

 

ØKursiyer zaruri gider ödemesi, (günlük cep harçlığı, 15 TL)

 

Øİş kazası ve meslek hastalığı sigortası gideri

 

Eğitim/Program düzenlenen yükleniciye;

 

ØEğitici gideri

 

ØTemrin gideri (elektrik, su, sarf malzeme gibi eğitim sırasında kullanılan tüketim mal ve hizmet bedeli)

 

ØEğitim yeri gideri ile kâr ödenir.

 

Kurs Süreleri

Teorik ve pratik programlardan oluşan kurs süresi:

 

ØGünlük en az 5 saat, en fazla 8 saat olmak üzere haftalık 40 saati aşamaz.

 

ØTakvim günü olarak toplam 6 aydan fazla uzun süremez.

 

Kursların mesai saatleri içerisinde yapılması esastır. Ancak İl Müdürlüğünün uygun görmesi durumunda, denetim imkânları da göz önünde bulundurularak mesai saatleri ve günleri dışında kurs düzenlenebilir.

 

AKTİF İSTİHDAM POLİTİKALARI (GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI)

 

İŞKUR’ a kayıtlı işsizlere yönelik olarak kendi işleri kurmalarına yardımcı olmak amacıyla Girişimcilik Programları düzenlenmektedir.

 

ØEğitimlerin içeriği ve yüklenici firmalar KOSGEB – İŞKUR işbirliği içerisinde belirlenmektedir.

 

ØEğitimlere katılan kişilerin kendi işlerini kurmalarına yardımcı olmak amacıyla düzenlenmektedir.

Katılma şartları

 

ØKuruma kayıtlı işsiz olmak,

 

Ø18 yaşını tamamlamış olmak,

 

ØEn az İlköğretim okulu mezunu olmak,

 

ØGirişimcilik programından daha önce yararlanmamış olmak.

 

Eğitim Süresi ve İçeriği 60 Saatlik Ana Modül

 

ØGirişimcilik niteliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri (9 Saat)

 

Øİş Planı kavramı ve öğeleri (Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim ve finansal plan- 18 saat)

 

Øİş planını öğelerinin pekiştirilmesine yönelik atölye çalışması (24 saat)

 

Øİş planının hazırlanması ve sunumunda dikkat edilecek hususlar (9 saat)

 

12 Saatlik Destek Modül

 

Øİşçi alma

 

ØÇalışanların maliyeti

 

ØPerformans ölçme

 

ØE-ticaret

 

ØDış ticaret gibi İŞKUR tarafından belirlenen ve en fazla 12 saat olan eğitimdir Bir günde en az 5 en fazla 6 saat eğitim verilir.

Program Süresince İŞKUR Tarafından Karşılanan Giderler Eğitimlere/Programlara katılan işsizlere;

 

ØKursiyer zaruri gider ödemesi (günlük cep harçlığı 15 TL)

 

Øİş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılır. Eğitim/Program düzenlenen yükleniciye;

 

ØEğitici gideri,

 

ØTemrin gideri,(elektrik, su, sarf malzeme gibi eğitim sırasında kullanılan tüketim mal ve hizmet bedeli)

 

ØEğitim yeri gideri ile kâr ödenir.

 

Program Sonrasında KOSGEB Tarafından Sağlanan Destekler

 

DESTEK UNSURU  

ÜST LİMİT (TL)

DESTEK ORANI (%) (1. ve 2 . Bölge)

DESTEK ORANI (%) (3. ve 4. Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz

5.000

60

(Kadın veya özürlü girişimci:70)

70

(Kadın veya özürlü girişimci:80)

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz

10.000

İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz

12.000

Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli

70.000

 

 

 

AKTİF İSTİHDAM FAALİYETLERİ- (İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARI)

 

ØEn az lise mezunu işsizlerin, 5 ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinde işbaşı eğitimi Şeklinde eğitim programları düzenlenmektedir.

 

Katılımcıların;

 

ØEğitim görecekleri işyerinin işçisi olmaması,

 

Øİşbaşı eğitim dolayısıyla mevcut işçilerin çıkarılmaması,

 

Øİşyerinde fiilen pratik eğitim yaptırılmaları gereklidir.

 

Katılımcı Sayısının Tespiti

 

Øİşbaşı eğitim programı kapsamında kursiyer talep eden firmanın/kurumun/kuruluşun, işbaşı eğitim programı başlamadan önceki son altı aylık dönemde işyerine ait prim ve hizmet belgelerinde bildirilen ortalama sigortalı sayısının 1/20’sinden fazla olamaz

 

ØKatılımcı sayısı tespitinde yarım ve yarımdan fazla olan kesirler tama iblağ olunur.

 

Katılma şartları;

 

Ø İşsiz olmak,

 

Ø En az 16 yaşında olmak,

 

Ø En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

 

Ø Öğrenci olmamak.

 

İŞKUR Tarafından Karşılanan Giderler

 

ØKatılımcılara işbaşı eğitim programına katıldığı her bir fiili gün için yapılan kursiyer zaruri gideri (15 TL/gün)

 

Øİş sağlığı ve güvenliği sigorta primi İşverenler bu kapsamda çalıştırdıkları işçiler için herhangi bir ödeme yapmazlar.

 

Programın Süresi

 

ØHaftalık 45 saatten ve toplamda 6 aydan fazla olamaz.

 

Øİl Müdürlüklerinin denetiminde çalışma saatleri serbestçe belirlenebilir.

 

 

AKTİF İSTİHDAM FAALĠYETLERİ- (TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMLARI – TYÇP)

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA POGRAMLARI (TYÇP)

 

İşsizliğin yoğun olduğu dönemlerde İŞKUR’ a kayıtlı işsizlerin çalışma yaşamından uzun süre ayrı kalarak maddi sıkıntıya düşmelerini önlemek, çalışma alışkanlık ve disiplinlerini yitirmemelerini, kısa süreli istihdam ve eğitimlerini sağlamak amacıyla yürütülen programlardır.

Katılma şartları

 

Ø18 yaşını tamamlamış olma,

 

ØDaha önce Kurumun düzenlediği Toplum Yararına Çalışma Programlarına katılmamış olma,

 

ØEmekli, malul dul ve yetim aylığı almama,

 

ØKamudan herhangi bir ad altında maaş vb. gelirin olmaması.

Katılımcının fazla olması durumunda noter huzurunda çekilecek kura ile nihai katılımcılar belirlenmektedir.

Teklif Verebilecek Kurum/Kuruluşlar

 

ØSivil Toplum Kuruluşları

 

ØÖzel İşyerleri

 

ØYerel Kamu Kurumları

 

Program Süreleri

 

ØProgramların azami uygulama süresi 6 aydır.

 

ØProgram süresince katılımcılara 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır.

Karşılanan Gider Kalemleri

 

Ø16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret üzerinden çalışılan gün ve saat süresine göre hesaplanan işçi ücreti

 

ØSigorta primi

 

Øİdari gider (toplam işçi ücretinin %10’unu geçemez, programa konu hizmetin iş sağlığı ve güvenliğine uygun şekilde yürütülebilmesi için katılımcıya sağlanması gereken elbise, eldiven, kask, gözlük, ayakkabı gibi zaruri giderler)

 

ØKâr (yüklenicinin hizmete konu işi sürdürmesini sağlayacak personel, muhasebe gibi işletme giderleri kalemlerini içeren meblağı kapsar, toplam işçi giderinin %10’unu geçemez) Kamu kurum ve kuruluşlarının yüklenici olduğu programlarda kâr ve idari gider ödenmez.

 

Sağlanabilecek Hizmetler

 

ØÇevre temizliği,

 

ØKamusal altyapının yenilenmesi,

 

ØMEB’e bağlı resmi okullarda çevre düzenlemesi, bakım-onarım ve temizlik işleri,

 

ØRestorasyon, tarihi ve kültürel mirasın korunması,

 

ØAğaçlandırma, park düzenlenmesi,

 

ØVadi ve dere ıslahı.

 

 

AKTİF İSTİHDAM FAALİYETLERİ- (ÇALIŞANLARIN MESLEKŞ EĞŞTİMİ)

 4857 sayılı İş Kanunu 85 inci maddesi çerçevesinde ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak kişilerin sahip olmaları gereken sertifikaların verilmesi amacıyla çalışanlara yönelik eğitim programları düzenlenmektedir.

Eğitimlerde kurslarda uygulanan usul ve esaslar geçerlidir.

 

 

PASİF İSTİHDAM POLĠİTİKALARI – (İŞSİZLİK SİGORTASI- )

 

 İşsizlik Sigortası; bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlere, uğradıkları gelir kayıplarını kısmen de olsa karşılayarak kendilerinin ve aile fertlerinin zor duruma düşmelerini önleyen, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren, Devlet tarafından kurulan zorunlu bir sigorta koludur.

 

Sigortalı İşsizlere Sunulan Hizmetler İşsizlik ödeneğine hak kazanan sigortalı işsizlere;

 

Øİşsizlik ödeneği ödenmektedir.

 

Øİşsizlerin ödenek aldıkları süre içinde; genel sağlık sigortası primleri, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yatırılmaktadır.

 

Øİşsizlik ödeneği alan sigortalı işsizlere, işgücü piyasası ve mesleki eğitim alanında danışmanlık hizmetleri verilmektedir.

 

ØMeslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimi verilmektedir.

 

ØYeni bir iş bulmalarında yardımcı olunmaktadır.

 

Yararlanma Koşulları

 

ØHizmet akdinin sona erdiği tarihten önceki son 3 yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak prim ödenmiş olması.

 

ØHizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün prim ödeyerek sürekli çalışılmış olunması.

 

ØHizmet akdinin, İşsizlik Sigortası Kanununun 51’inci maddesinde sayılan hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olması.

 

ØSigortalı işsizin işten ayrıldığı tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’ un ilgili birimine doğrudan veya elektronik ortamda başvurması.

Yararlanma Süreleri

 

Ø600 gün prim ödemiş olanlara 180 gün,

 

Ø900 gün prim ödemiş olanlara 240 gün,

 

Ø1080 gün ve daha fazla prim ödemiş olanlara 300 gün süre ile işsizlik ödeneği ödenmektedir.

 

 

 

 

 

 

PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI – (ÜCRET GARANTİ FONU)

 

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin,

 

ØKonkordato ilan etmesi,

 

Øİşveren için aciz vesikası alınması,

 

Øİflası,

 

Øİflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkilerinden kaynaklanan üç aylık ücret alacaklarını ödeme amacıyla kurulmuştur.

 

PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI – (KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ)

En fazla üç ay süreyle;

 

Øİşyerinde uygulanan çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması

 

ya da

 

ØEn az dört hafta süreyle işyerindeki faaliyetin tamamen veya kısmen durdurulması ‘kısa çalışma’ olarak tanımlanmıştır.

 

ØGünlük kısa çalışma ödeneğinin miktarı, işsizlik ödeneğinin miktarı kadardır,

 

ØKısa çalışma ödeneği, zorlayıcı sebebin devamı süresini ve en fazla üç ayı aşamaz,

 

ØKısa çalışma ödeneği, kısa çalışmadan etkilenen işçinin kendisine, çalıştırılmadıkları süreler için her ayın sonuna kadar ödenir.

 

PASİF İSTİHDAM POLİTİKALARI – (İŞ KAYBI TAZMİNATI)

 

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlarda, bir hizmet akdine dayalı olarak ücret karşılığı çalışırken, hizmet akitleri, tabi oldukları iş kanunları ve toplu iş sözleşmeleri gereğince tazminata hak kazanacak şekilde sona erenlere belirli bir süre gelir ve sosyal güvenlik devamlılığı sağlanmaktadır.

 

 

III. PRiM TEŞVİKİ UYGULAMASI (6111 SAYILI KANUN)

 

 31/12/2015 tarihine kadar özel sektör işverenlerince işe alınan her bir sigortalı işçi;

 

Øİşe alındıkları tarihten önceki altı ay içinde kayıtlı sigortalı olmamaları ve

 

Øİşe alındıkları işyerinden bildirilen prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısının ortalamasına ilave olmaları durumunda; işçi ücretleri üzerinden hesaplanan SGK Primi İşveren Payı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

 

a-18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük erkekler ile 18 yaşından büyük kadınlardan;

 

1.Mesleki yeterlik belgesi sahipleri için 48 ay süreyle;

 

2.Mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretim veya Türkiye İş Kurumunca düzenlenen işgücü yetiştirme kurslarını bitirenler için 36 ay süreyle,

 

3.Yukarıda sayılan belge ve niteliklere sahip olmayanlar için 24 ay süreyle,

 

b. 29 yaşından büyük erkeklerden mesleki yeterlilik belgesi olanlar ile mesleki eğitim alanlar için 24 ay süreyle,

c. Yukarıda sayılanların kapsamına girenlerin Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde ilave olarak 6 ay süreyle, ç. 6111 sayılı kanunun yürürlüğe girmesinden sonra mesleki yeterlik belgesi alanlar veya mesleki ve teknik eğitim veren orta veya yüksek öğretimi bitirenler için 12 ay süreyle,

d. 18 yaşından büyük ve Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsizler arasından işe alınmaları halinde 6 ay süreyle, işçi ücretleri üzerinden hesaplanan SGK Primi İşveren Payı, İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Kaynak:www.baka.org.tr