İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

İSTİHDAM TEŞVİKLERİ

MALULLÜK, YAŞLILIK VE ÖLÜM SİGORTALARI PRİM ORANININ İŞVEREN HİSSESİNDEN YAPILAN BEŞ PUANLIK İNDİRİM UYGULAMASI

Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmayan özel sektör işverenlerinin, çalıştırdıkları sigortalılar için ödeyecekleri;

 

ØMalullük,

 

ØYaşlılık

 

ØÖlüm sigortaları

 prim oranının işveren hissesinin beş puanlık kısmının Hazine tarafından karşılanmasını kapsamaktadır. (5763 sayılı Kanun madde 24)

 

Ø Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borcu bulunmayan işverenler faydalanabilmektedir.

Ø Kayıt dışı işçi çalıştırmayan işverenler faydalanabilmektedir.

Ø Muaccel sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunmakla birlikte, söz konusu borçları çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış ya da tecil, taksitlendirme ve yapılandırma yapmış olan

işverenler faydalanabilmektedir.

ÖZÜRLÜ İŞÇİ ÇALIŞTIRANLARA YÖNELİK İSTİHDAM TEŞVİKİ

 

Øİşverenlerin, kanunen çalıştırmakla yükümlü bulundukları özürlü sigortalılardan,

 

ØKorumalı işyeri işverenlerinin çalıştırdığı özürlü sigortalılardan,

 

kaynaklanan prim yükümlülüklerinin %100 oranında;

 

ØKontenjan haricinde çalıştırılan özürlü sigortalılardan dolayı ise % 50 oranında sigorta primi Hazine tarafından karşılanır. (5763 sayılı Kanun madde 2)

 

İŞVEREN HİSSESİ SİGORTA PRİMİ TEŞVİKİ 2009/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinde bildirilen sigortalı sayısına ek olarak; 01/10/2010 ila 31/12/2010 tarihleri arasında işe alınan sigortalıların,

 

Øİşe giriş tarihinden önceki üç aylık dönemde herhangi bir işyerinden SGK’ya verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı olmamaları,

 

ØFiilen çalışmaları kaydıyla, prime esas kazanç alt sınıra isabet eden sigorta primi işveren hissesi tutarları sigortalıların işe giriş tarihinden itibaren 6 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır.(4447 sayılı Kanun; Geçici 9. madde.)

 

İşsizlik ödeneği alan sigortalıların;

 

Ø1/10/2009 veya sonraki bir tarihte işe alınmış olması

 

Øİşsizlik ödeneği almaya hak kazanmadan önce son çalıştığı işyeri haricindeki bir işyerinde işe başlamış olması durumunda, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden tahakkuk eden, kısa vadeli sigorta kolları priminin 1 puanlık kısmı, malullük yaşlılık ve ölüm sigortası priminin tamamı, ve genel sağlık sigortası priminin tamamı İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. (4447 sayılı Kanun, madde 50)

 

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

5746 sayılı Kanun’da (Ar-Ge Kanunu) öngörülen teşvik uygulamasından;

 

ØTeknoloji merkezi işletmeler,

 

ØAr-Ge merkezler,

 

ØAr-Ge ve yenilik projelerinde faaliyet göstermekle birlikte, söz konusu faaliyetleri kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlarca desteklenen işletmeler,

 

ØAr-Ge ve yenilik projeleri TÜBİTAK tarafından yürütülen işletmeler,

 

ØRekabet öncesi işbirliği projeleri bulunan işletmeler,

 

ØTekno girişim sermaye desteği alan işletmeler,

 

Ø4691sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ücreti gelir vergisinden istisna tutulan personel çalıştıran işletmeler; yararlanmaktadır.

 

Øİşletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinde doğrudan görevli olan araştırmacı ve teknisyenlerinin (ArGe personelinin) tamamı,

 

ØAr-Ge personel sayısının yüzde onunu aşmamak kaydıyla;

Ar-Ge faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili personelin;

Sigorta Primi İşveren Hissesinin yarısı, her çalışan için 5 yıl süre ile Maliye Bakanlığı tarafından karşılanır.

Kaynak:www.baka.org.tr