GENEL TEŞVİK SİSTEMİ

GENEL TEŞVİK SİSTEMİ
(HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI TEŞVİKLERİ)

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALINMASI
Yatırımların, yeni teşvik sisteminde öngörülen destek unsurlarından yararlanabilmesi için yatırımcı tarafından

Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilerek Yatırım projesi için Yatırım Teşvik Belgesi alınması gerekmektedir.

TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT DOKÜMANLARI

1.Müracaat dilekçesi

2.Noter tasdikli imza sirküleri

3.Tebliğ ekindeki örneğe uygun Yatırım Bilgi Formu

4.400 TL müracaat bedeline ilişkin makbuzun ikinci nüshası (Bu bedel hiçbir şekilde iade edilmez)

5.Firmanın son durumunu gösterir Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı örneği

6.SSK’dan alınacak ve prim borcuna ilişkin “temiz kağıdı”

7.ÇED Yönetmeliği eki yatırımlar için “ÇED Olumlu Kararı” veya “ÇED Gerekli Değildir Kararı”

8.Yatırımın Karakteristiğine Bağlı Olarak İstenebilecek Diğer Belgeler (EPDK Lisans tarihi ve numarası, Maden İşletme Ruhsatı ve İşletme İzni, Turizm Yatırımı, Turizm İşletmesi ve/veya Kısmi Turizm İşletme Belgesi, Lojistik yatırımları için L2 belgesi gibi)

9.Yatırım yapılacak taşınmaza ilişkin tapu belgesi veya kira sözleşmesi.

TEŞVİK BELGESİNE MÜRACAAT EDEBİLECEKLER

Gerçek kişiler

Adi ortaklıklar

Sermaye Şirketleri, kooperatifler ve iş ortaklıkları

Dernekler ve vakıflar

Kamu kurum ve kuruluşları (Genel ve bütçeli kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri, belediyeler, KİT’ler ve bağlı kuruluşları)

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları

Yurt dışındaki yabancı Şirketlerin Türkiye’deki Şubeleri

Türk Ticaret Kanunu’na göre kurulmuĢ yabancı sermayeli Şirketler (Teşvikler açısından yabancı sermayeli şirketler için, 4875 sayılı Doğrudan Yatırımlar Kanunu 3(a) maddesi uyarınca “national treatment” ilkesi geçerlidir.

SABĠT YATIRIM TUTARLARI

Asgari sabit yatırım tutarı

I inci ve II nci bölgelerde yapılacak yatırımlarda: 1 milyon TL
III üncü ve IV üncü bölgelerde yapılacak yatırımlarda: 500 bin TL’dir.

Ancak, büyük ölçekli yatırımlar, bölgesel yatırımlar ile genel teşvik sisteminden yararlanacak yatırımlar için Bakanlar Kurulu Kararında öngörülen daha üst seviyedeki asgari sabit yatırım tutarı ve/veya asgari kapasite şartları geçerlidir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımların teşvik edilebilmesi için, kiralanacak makine teçhizatın asgari 200 bin TL olması yeterlidir.

MÜRACAAT MERCİİ
Yatırım teşvik belgesi müracaatları;

Ekonomi Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yapılır.

İmalat sanayi yatırımları için, belli şartlar altında, bölgedeki Sanayi Odasına da müracaat edilebilir.

(TR42 bölgesi için herhangi bir odaya yetki verilmemiştir)
Kaynak: http://www.baka.org.tr/