DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

DIŞ TİCARET DESTEKLERİ

İHRACATÇIYA SAĞLANAN DEVLET YARDIMLARI
İhracata Yönelik Devlet Yardımları 10 adet destek programından oluşmakta olup, yardımların uygulanmasında nihai onay mercii Ekonomi Bakanlığı’dır. Söz konusu devlet yardımları;

1.Araştırma – Geliştirme (AR-GE) Yardımları

2.Uluslararası Nitelikteki Yurtiçi Fuarların Desteklenmesi

3.Yurtdışında Milli veya Bireysel Düzeyde Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

4.Pazar Araştırması ve Pazarlama Desteği

5.Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

6.İstihdam Yardımı

7.Yurtdışında Ofis – Mağaza Açma, İşletme ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

8.Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

9.Tasarım Desteği

10.Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME (AR-GE) YARDIMLARI

PROJELERE SERMAYE DESTEĞİ SAĞLANMASI Sağlanan Destek: Projenin % 50’sine kadar

Uygulamacı Kuruluş: TTGV (Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı)
I. Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye Desteği

Amaç: Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin araştırılması ve geliştirilmesine yönelik Ar-Ge projelerine destek sağlanmasıdır.

Destek Tutarı Üst Limiti: 1 milyon ABD Dolarıdır.

Destek Süresi: Azami destek süresi 2 yıldır.

II. Stratejik Odak Konuları Projelerine Sermaye Desteği

Amaç: Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken tedbirleri tespit eden projelerin desteklenmesidir.

Destek Tutarı Limiti: 100 bin ABD Dolarıdır.

Destek Süresi: Azami destek süresi 1 yıldır.
III. Yukarıda Belirtilen Desteklerin yanı sıra Kapsamda Yer Alan Diğer Projeler

a)EUREKA (Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası Ar-Ge destek programı) projelerinin süre kısıtlaması olmaksızın Ar-Ge harcamalarının % 50’si oranında; bu kapsamda üniversitelerin yapacakları harcamaların 100 bin ABD Dolarına kadarı,

b)Birden çok sanayi kuruluşunun TÜBİTAK/TTGV ile birlikte kurdukları şirketlerin Ar – Ge harcamalarının % 60 oranında desteklenmektedir.

ULUSLARARASI NiTELiKTEKi YURTiÇi iHTiSAS FUARLARININ DESTEKLENMESi
Amaç: Uluslararası nitelikteki yurt içi ihtisas fuarlarının dış tanıtımının yapılması, uluslararası düzeyde katılımın artırılmasıdır. Kimler Yararlanabilir: Fuar organize eden firmalar Desteklenecek Fuarlar: Tekstil – konfeksiyon – halı, Deri (ayakkabı dahil), Taşıt araçları ve yan sanayii, Gıda ve gıda teknolojisi, Elektrik/elektronik sanayii, Madeni eşya sanayii, Toprak sanayii, İnşaat malzemeleri, Mobilya sanayi.

Desteklenecek Harcamalar Destek Oranı Azami Destek a) Fuar öncesi yapılan % 50 25 000 $ tanıtım faaliyetleri b) Fuara davet edilen % 50 15.000 $ önemli yabancı alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri c) Fuar süresince % 50 5.000 $ düzenlenecek seminer, konferans, panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

YURT DIŞI FUARLARIN DESTEKLENMESİ

Amaç: KOBİ, SDŞ’ler (Sektörel Dış Ticaret Şirketleri) ve diğer firmaların yurtdışında düzenlenecek fuar ve sergilere katılımının artırılması ve böylece üretim ve ihracat artışının sağlanmasıdır.

Kimler Yararlanabilir: Üretici firmalar, pazarlamacı firmalar, organizatör firmalar, SDŞ’ ler.

Desteklenecek Faaliyetler: Milli düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları, Organizatörün desteklenmesi, Bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımları.

Başvuru Süresi: Fuar bitimini takiben 3 (üç) ay içinde yapılmalıdır.

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
Sağlanan Destekler

A)Milli Katılımların Desteklenmesi Yurt dışı fuar organizasyonunu düzenlemek üzere Ekonomi Bakanlığınca görevlendirilen organizatöre katılımcı tarafından ödenecek katılım bedelinin ve katılımcıların görevlendireceği en fazla 2 (iki) temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının % 50’si katılımcıya ödenmektedir. Destek tutarı;

Yurt dışı fuarın genel nitelikli Milli Katılım (yetkili yabancı organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı fuarlar) veya Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Türk organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı fuarlar) olması halinde 10 bin ABD Doları’na kadardır.

Sektörel nitelikli Milli Katılım (Yabancı organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı sektörel fuarlar), Yabancı Katılımlı Sektörel Fuar (Türk organizatörlerin düzenlediği, katılımcıların en az %20’sinin yabancı olduğu sektörel fuarlar) veya Sektörel Türk İhraç Ürünleri Fuarı (Türk organizatörlerin düzenlediği, Türk temsilcilerin katıldığı sektörel fuarlar) olması halinde ise 15 bin ABD Dolarına kadardır.

B) Organizatörlerin Desteklenmesi Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen organizatörün, fuarı tanıtım amacıyla yurtdışında gerçekleştirdiği defile, fuar alanında düzenlenecek basın toplantısı ve kokteyl, reklam panoları, afiş, katalog, broşür/kitapçık vb. 20 m2’lik info stand harcaması desteklenmektedir.

Genel nitelikli fuarlarda % 75 80 bin ABD Doları

Sektörel nitelikli fuarlarda % 75 120 bin ABD Doları Sektörel nitelikli fuarlarda yukarıdaki destek miktarına ilave olarak; Ekonomi Bakanlığı’na sunulacak tanıtım projesine ön uygunluk alındıktan sonra harcamaların % 75’ni geçmemek üzere 80 bin ABD Dolarına kadar ek destek alınabilmektedir.
C) Bireysel Katılımların Desteklenmesi Sektörel nitelikli fuarlara bireysel katılım gerçekleşmesi halinde katılımcının organizatöre boş stand ve nakliye harcamaları ile katılımcının görevlendireceği en fazla 2 (iki) temsilcinin ekonomi sınıfı gidiş-dönüş ulaşım masraflarının % 50’si 15 bin ABD Dolarını aşmamak üzere ödenir. Boş stand kirası Nakliye Har. Firma ve Kurumlar % 50 % 50 SDŞ’ler % 100 % 75 İhracatçı Birliklerince belirlenen, TİM İCRA Komitesi’nin görüşü alındıktan sonra Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen sektörel nitelikli uluslararası fuarlar listesinde yer alan fuarlar desteklenmektedir.

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARLAMA DESTEĞİ
Bu teşvik ile potansiyel pazarlar hakkında sistematik ve objektif bilgi sağlanması, yeni ihraç pazarları yaratılması ve geleneksel pazarlarda pazar payımızın artırılmasına yönelik olarak gerçekleştirecekleri faaliyetlere ilişkin giderlerin belirli bir bölümünün karşılanması amaçlanmıştır. Teşvik dört başlıkta uygulanmaktadır:
Kimler Yararlanabilir: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketler, İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve Sanayi Odaları, OSB’ler), yazılım şirketleri

Destek tamamen yurtdışı pazarlara yöneliktir.

A)Pazar Araştırması Projelerinin Desteklenmesi

Amaç: Şirketler tarafından; ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderlerin bir kısmının karşılanması söz konusudur.

Her takvim yılı içerisinde şirket başına en fazla 10 adet yurtdışı pazar araştırması gezi projesi desteklenir.

Sınai ve/veya ticari şirketler ile yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerce gerçekleştirilen yurtdışı Pazar araştırması gezilerine ilişkin giderler % 70 oranında ve gezi baŞına en fazla 7.500 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. Araştırmacı Sayısı: En fazla 2’dir.

Destek Kapsamında

a)Ulaşım: Uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile günlük 50 ABD Dolarını, proje başına da 500 ABD Dolarının aşmamak kaydıyla araç kiralama ücreti

b)Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama ( oda+kahvaltı) gideri

Söz konusu proje için ayrılan süre en az 2 (iki), yol hariç en fazla 10 (on) gün olabilir.

Pazar araştırmasının her bir günü için en az bir kuruluşla veya aynı firmanın değişik birimleri ile görüşme yapılmalıdır. Yolculuk ve resmi günleri hariç olmak üzere, görüşme yapılmayan günler için konaklama bedeli ve araç kiralama ücreti ödenmez.

Bir takvim yılı içerisinde aynı ülkeye yönelik en fazla 2 (iki) adet pazar araştırması projesi desteklenir.

Bir pazar araştırması projesi tek bir ülkede yapılacağı gibi, coğrafi konumu birbirine yakın olmak kaydıyla en fazla 3 (üç) ülkede de yapılabilir.

Aşağıda sayılan faaliyetler pazar araştırması projesi olarak değerlendirilmez. – Pazar araştırmasının amaçlandığı yurt dışı gezileri – Grup seyahati, resmi veya özel kurum ve kuruluşlarca yabancı ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen programlar.
Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

B) Pazar Araştırması Raporları ve İstatistik Satın Alımı Desteği

Amaç: Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alınacak pazar araştırması raporları, istatistikler ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara yönelik giderlerin karşılanmasıdır.

Destek Kapsamında Karşılanan Harcamalar: Uygun Görülen
a) Pazar araştırması raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderleri ile
b) Bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri.
Destek Miktarı: Şirketler için % 60, işbirliği Kuruluşları için % 75 oranında yıllık en fazla 200 bin ABD Doları’na kadar ödeme yapılır. Süre: Bir firma en fazla 3 yıl yararlanabilir.

Satın alınacak raporların güncel olması (en fazla 2 yıllık) gerekmektedir.

Tüm ödemeler bankacılık kanalıyla yapılmalıdır. Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir.

Türkiye’de yerleşik yüksek öğretim kuruluşları ve sağlık sektöründe tedavi amaçlı faaliyet gösteren kuruluşlar ile diğer döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetler gerçekleştiren kuruluşların yurt dışında tanıtımı amacıyla yapılan faaliyetler çerçevesinde; ulaşım, konaklama ve tanıtım giderleri %50 oranında ve yıllık en fazla 300.000 ABD Dolarına kadar desteklenir. Bu madde kapsamında yurt dışında gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri çerçevesinde aşağıda belirtilen giderler desteklenir:

a)Ulaşım: Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren, gemi ve otobüs bileti ücretleri ile toplu taşımaya yönelik araç kiralama giderleri.

b)Konaklama: Tanıtım yapılan süre içerisinde gidilen ülkede günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderleri.

c) Tanıtım ve Organizasyon giderleri: 1. Tercümanlık giderleri. 2. Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri. 3. Görsel ve yazılı tanıtım ve reklâm giderleri. 4. Halkla ilişkiler hizmeti giderleri. 5. Fuar ve sergi katılımı giderleri. 6. Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri.
C) Sektörel Nitelikli Ticaret Heyeti ve Alım Heyeti Programlarının Desteklenmesi

Amaç: Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda Organizatör Kuruluşlarca düzenlenen sektörel ticaret heyeti ile alım heyeti programlarına ilişkin giderlerinin karşılanmasıdır.

Bir takvim yılında bir Organizatör Kuruluşun yaptığı en fazla 5 (beş) sektörel ticaret heyeti ve 10 (on) alım heyeti programı desteklenir.

Sektörel ticaret heyeti ve alım heyeti programlarına ilişkin giderler % 50 oranında ve program baş ına 150 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef pazarlara yönelik olması halinde destek oranı 10 puan artırılarak uygulanır. Destek Kapsamında Karşılanan Harcamalar:

a)Ulaşım: Sektörel ticaret kapsamında uluslararası ve şehirlerarası ulaşımda kullanılan ekonomi sınıfı uçak, tren ve gemi ve otobüs bileti ücretleri
b) Konaklama: Şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) gideri

c) Tanıtım ve Organizasyon Giderleri:

Tercümanlık gideri

Seminer, konferans, toplantı ve ikili görüşmelerin yapıldığı yerlerin kiralama giderleri

Görsel ve yazılı tanıtım giderleri

Halkla ilişkiler hizmeti gideri

Katalog, broşür, eşantiyon ve tanıtım malzemeleri giderleri Uygulamacı Kuruluş: İlgili İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Sektörel ticaret heyeti programları ile alım heyeti programlarının destek kapsamına alınabilmesi için ilgili Organizatör kuruluş tarafından program başlangıç tarihinden en az 3 (üç) ay önce program taslağı ve tahmini bütçesiyle birlikte Ekonomi Bakanlığı’na başvuruda bulunması gerekir.

D) Elektronik Ticaret (e-ticaret) Sitelerine Üyelik Desteği

Amaç: Ürünlerin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderlerinin karşılanmasıdır.

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri, Şirketler için % 70 oranında ve yıllık en fazla 10 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

Şirketler bu destekten en fazla üç yıl süresince yararlanabilir. Destek süresinin başlangıç tarihi ilk destek ödemesine esas teşkil eden ödeme belgesinin tarihidir.

Bir şirket bu destekten en fazla 5 (beş) e-ticaret sitesi için destek alabilir.

E-ticaret sitelerine üyelik giderleri desteğinden faydalanmak isteyen şirketlerin en az bir yabancı dilde hizmet veren internet sitesi olması zorunludur.

E-ticaret sitelerinde yer alan site içi reklam ve reklam bandı (banner) giderleri destek kapsamı dışındadır. Uygulamacı Kuruluş: İGEME-İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi; destekten yararlanmak için önce İGEME’ye müracaat edilerek ön onay alınması gerekmektedir.

ÇEVRE MALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: Çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emniyeti ve güvenliğini gösterir harcamaların desteklenmesi.

Yararlananlar: Ticari ve sınai faaliyette bulunan veya tarım ya da yazılım sektörlerinde iştigal eden şirketler, Dış Ticaret Sermaye Şirketleri (DTSŞ) ile Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ)

Destek Kapsamı: ISO 9000 serisi, ISO 14000, CE İşareti, Uluslararası Nitelikteki Diğer Kalite ve Çevre Belgeleri, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetimi Sistemi Belgeleri, Tarım Ürünlerine İlişkin Belgelendirme İşlemleri ve Olumlu Sonuçlanmak Kaydıyla Laboratuar Analiz Raporları.
Destek Şartı: Harcamaların belgelendirilmiş olması ve Türk Standartları Enstitüsü veya Akretide edilmiş kuruluşlardan alınmasıdır.
Başvuru Süresi: Destek başvuruları; desteğe konu olan belge veya sertifikanın düzenleme tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde üyesi olunan İBGS’ye (İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) yapılmalıdır.

Destek Kalemleri:

Müracaat ve doküman inceleme

Belgelendirme tetkik

Yıllık belge kullanımı

Belge veya sertifikayla ilgili yapılan testler

Kayıt ücreti

Analiz

Akreditasyon ücreti

Sağlık sertifika ücreti vb.

Sağlanan Destek: Her bir belge, sertifika ve analiz raporları başına % 50 oranında ve en fazla 25 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

İSTİHDAM YARDIMI

Amaç: SDŞ statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının sağlanmasıdır.

Yararlananlar: SDŞ statüsünü haiz şirketler

Desteklenen Harcamalar: Bir SDŞ’ ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.

Sağlanan Destek: SDŞ’ lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli;

Yöneticinin toplam azami 18 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i destkelenir.

Elemanların toplam azami 9 bin ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık brüt maaşlarının % 75’i destkelenir.

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

YURTDIŞINDA OFiS – MAĞAZA AÇMA, İŞLETME VE MARKA TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan şirketlerin ve SDŞ’ lerin yurtdışı pazar paylarını artırmaları ve ürün tanıtımı yapmak için yurt dışında şirket kurma, depo-mağaza açma ve işletmelerinden doğacak giderlerin karşılanmasıdır.

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, SDŞ’ ler.

Sağlanan Destek:

Mağazaların Desteklenmesi

Ofis ve Showroomların Desteklenmesi

Depoların Desteklenmesi

Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Desteğin Kapsamı: I. Mağazaların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya yazılım Şirketleri ile ĠĢbirliği Kuruluşları: Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 120 bin ABD Doları

Ticari ġirketler: Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları II. Ofis, Showroom ve Reyonların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya Yazılım şirketleri ile ĠĢbirliği KuruluĢları: Kira giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

Ticari şirketler: Kira giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD Doları

III. Depoların Desteklenmesi

Sınai/Ticari veya Yazılım şirketleri ile İşbirliği Kuruluşları: Kira ve/veya hizmet giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

Ticari şirketler: Kira ve/veya hizmet giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 75 bin ABD Doları

IV. Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Yurt dışı Birimi Bulunan: Şirket ve İşbirliği Kuruluşlarının Türk ürünleri ve birimleri ile ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yurtdışı birimin bulunduğu her bir ülke için yıllık en fazla 150 bin ABD Dolarına kadar.
Desteklenen yurt dışı birimi bulunan şirketlerce, yurtdışı birimin bulunmadığı ülkelerde Türkiye’de üretilen ürünlerle ilgili olarak gerçekleştirilen reklâm, tanıtım ve pazarlama giderleri, yurt içi marka tescil belgesi bulunması ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip olunması ya da marka tescili için başvurulmuş olması koşuluyla, % 60 oranında ve yıllık en fazla 150.000 ABD Dolarına kadar desteklenir.

Yurt dışı Birimi Bulunmayan ancak yurt içi marka tescil belgesi olan ve tanıtım yapacağı ülkede marka tescil belgesine sahip ya da marka tescil başvurusunu yapmış şirketlerce: Şirketlerin ürünleriyle ilgili olarak yurt dışında gerçekleştireceği reklam, tanıtım ve pazarlama giderleri, % 60 oranında ve yıllık en fazla 250 bin ABD Dolarına kadar desteklenir.

V. Yurtdışı Marka Tescil Faaliyetlerinin Desteklenmesi

Şirketlerin yurt içi marka tescil belgesine sahip oldukları markalarının yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri, % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları’na kadar desteklenir.
Destek Süresi ve Limitler:

Kira giderleri desteğinden en fazla 4 (dört) yıl süresince

İlk destek ödemesine esas teşkil eden reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) yıl süresince

İlk destek ödemesine esas teşkil eden marka tescili ve korunmasına ilişkin giderler fatura tarihinden itibaren en fazla 4 (dört) yıl süresince

Şirketler en fazla 15 adet yurtdışı birim için yararlandırılır.
Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri
Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı
Yurtdışı Onay Mercii: Ticaret Müş./Ataşeliği

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ

Amaç: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü arttırmaya yönelik eğitim ve danışmanlık giderlerinin karşılanmasıdır.

Yararlananlar: Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler, İşbirliği Kuruluşları (İhracatçı Birlikleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, SDŞ’ler, Üretici Dernekleri, vb.)

Başvuru Mercii: İGEME

Desteğin Kapsamı:

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları

Proje Bazlı Eğitim, Danışmanlık, Yurt dışı Pazarlama, Alım Heyeti ve Bireysel Danışmanlık Programları ile İstihdam Giderlerinin Desteklenmesi
a) Proje Bazlı Eğitim ve/veya Danışmanlık Programları
b) Proje Bazlı Yurt dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları
c) Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı

Eğitimcilerin Düzenleyeceği Eğitim Programları Şirketlerin

a)Avrupa Birliği ve Dünya Ticaret Örgütü Mevzuatı

b)Dış Ticarette Anlaşmazlıkların Çözümü ve Uluslararası Tahkim

c)Dış Ticaret Finansmanı ve Dış Ticaret Muhasebesi,

d)Dış Ticarette Fiyatlandırma

e)Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Mevzuatı

f)Dış Ticarette Kullanılan Belgeler ve Ödeme Şekilleri

g)Dış Ticarette Sözleşmeler ve Teslim Şekilleri

h)Tedarik Zinciri Yönetimi ve Lojistik

i)Uluslararası Pazarlama ve Elektronik Ticaret

j)Yenilikçilik ve Kümelenme konuları ile Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen diğer konularda, İGEME’den eğitimci statüsü alan eğitimci şirketlerden alacağı yurtiçi eğitimlere ilişkin giderleri yıllık toplam 20 bin ABD Dolarını aşmamak üzere % 70’i desteklenir.

Proje Bazlı Eğitim ve/veya DanıĢmanlık Programları
İşbirliği Kuruluşlarının,

a)Eğitim ve/veya danışmanlık ihtiyacının analizi

b)İş planı ve ihracat stratejilerinin hazırlanması, izlenmesi

c)İhracat potansiyelinin belirlenmesi ve ihracat yapmaya hazır hale getirilmesi

d)Bilgi ve iletişim teknolojileri danışmanlığı

e)Aynı değer zincirinde yer alan, birbirleriyle ilişki içinde olan ve coğrafi yakınlık içinde bulunan şirketlerin uluslararası rekabetçilik yönünde yol haritalarının hazırlanması
konularında düzenlenen eğitim ve/veya danışmanlık programları çerçevesinde verilen eğitim, danışmanlık faaliyet giderleri ile program organizasyonuna yönelik faaliyet giderlerinin en fazla % 75’i proje bazında 400 bin ABD Dolarına kadar karşılanır.

Projelerde istihdam edilen uzman personelin her biri için proje süresince ve toplamda 3 (üç) yılı aşmamak üzere, ilgili İşbirliği Kuruluşunun emsal personeli brüt ücreti tutarı kadar destek verilir.

Proje Bazlı Yurt dıĢı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları İşbirliği Kuruluşunca düzenlenen maksimum 5 (beş) adet yurtdışı pazarlama programları için her bir program bazında 150 bin ABD Dolarına kadar, maksimum 10 (on) adet yurtdışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmaları amacıyla düzenlenen alım heyeti programları için ise her bir program bazında 100 bin ABD Dolarına kadar, aşağıda yer alan giderlerinin en fazla % 75’i karşılanır.

Ulaşım Giderleri

Konaklama Giderleri

Yurt dışı Pazarlama veya Alım Heyeti Programları Kapsamındaki Tanıtım ve Organizasyon Giderleri

Proje Bazlı Bireysel Danışmanlık Programı
Proje bazlı faaliyetler kapsamında, eğitim ve/veya danışmanlık programına/programlarına ve yurtdışı pazarlama veya alım heyeti programına/programlarına katılan şirketler, Ekonomi Bakanlığınca uygun görülen konularda proje bazlı bireysel danışmanlık hizmeti alabilir. Şirketlerin yıllık 50 bin ABD Dolarına kadar 3 (üç) yıl alacakları hizmetlerine ilişkin giderleri % 70 oranında karşılanır.
Başvuru Mercii: İGEME
Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

TASARIM DESTEĞİ

Amaç: Tasarıma yönelik yapılacak olan tanıtım, reklam, pazarlama, istihdam, danışmanlık harcamaları ile yurtdışında açılacak birimlere ilişkin giderlerin desteklenmesidir.

Yararlananlar: Tasarımcı Şirketleri, Tasarım Ofisleri, Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri.

Destek Süresi: Tasarım Şirketleri ve Tasarım Ofisleri: en fazla 4 yıl Birlikler ve Tasarım Dernekleri-Birlikleri: Proje bazında

Destek Oranı: % 50

Başvuru Mercii: İhracatçı Birlikleri

Yetkili Kuruluş: Ekonomi Bakanlığı

Desteğin Kapsamı I. Tasarımcı Şirketlerin Desteklenmesi

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları

Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon, vb.); -Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları -Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları

İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin ABD Doları

İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, bunların güncellenmesi, idamesi vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları desteklenir.

II. Tasarım Ofislerinin Desteklenmesi

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri reklam, tanıtım, pazarlama vb. faaliyetlerine ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 150 bin ABD Doları

Yurt dışında açacakları ve destek kapsamında değerlendirilen birimlerinin (şirket, ofis, mağaza, depo, şube, showroom, reyon vb.);
-Demirbaş, dekorasyon giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları
-Brüt kira giderleri ve bu birimlerin kiralanmasına ilişkin danışmanlık giderleri ile vergi/resim/harç giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları ile markaların yurt dışında tescili ve korunmasına ilişkin giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 50 bin ABD Doları

İstihdam edilen tasarımcıların brüt maaş giderleri % 50 oranında ve yıllık en fazla 200 bin ABD Doları

İş yönetimi kapsamında satın alınacak her türlü danışmanlık gideri ile bilgi yönetimi kapsamında satım alacakları veya kiralayacakları yazılım ürünlerinin lisansları, bunların güncellenmesi, idamesi, vb. harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları desteklenir.

III. Birlikler, Tasarım Dernek-Birliklerinin Desteklenmesi

Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirecekleri görsel ve yazılı tanıtım giderleri ile bu faaliyetlerin tanıtımı, marka-promosyon ajansı, stratejik danışmanlık gibi tanıtım, reklam ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin harcamaları, % 50 oranında ve yıllık en fazla 300 bin ABD Doları tutarında desteklenir.

Birlikler tarafından düzenlenen tasarım yarışmalarında dereceye giren yıllık en fazla 30 (otuz) adet tasarımcının yurtdışındaki eğitim giderlerinin tamamı ile aylık 1.500 ABD Dolarını aşmamak kaydıyla oluşacak yaşam giderlerine ilişkin Birliklerin gerçekleştirecekleri harcamalar en fazla 2 (iki) yıl süresince desteklenir.

TURQUALITY

Amaç: Markalaşma bilinci ve sürecinin hız kazanması, olumlu Türk malı imajının sağlanması ve yerleştirilmesi ve Türk mallarının dış pazara girişi ve tutunmasının kolaylaştırılması amaçlanmıştır.

Yararlananlar: İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri ve Türkiye’de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler.

Destek Süresi: Marka Destek Programı: 4 yıl

TURQUALITY Destek Programı: 5 yıl

Destek Oranı: Şirketler: % 50

İhracatçı Birlikleri: % 80

Başvuru Mercii: Ekonomi Bakanlığı (İhracat Genel Müdürlüğü)

Başvuru Süresi: Teşviğin türüne göre 6 ve 18 aylık sürelerdir.
Desteğin Kapsamı:
I. İhracatçı Birlikleri

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım, reklam ve pazarlama harcamaları % 80 oranında ve yıllık en fazla 250 bin ABD Doları’na kadar desteklenir.
II. Üretici Dernekleri ve Birlikleri

Sektörleri ile ilgili olarak yapacakları tanıtım, reklam ve pazarlama harcamaları % 50 oranında ve yıllık en fazla 100 bin ABD Doları’na kadar desteklenir.

III. Şirketler, SDŞ ve DTSŞ’ler
a) Marka Destek Programı Kapsamındaki Firmalar için:

Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım tesciline ilişkin harcamaları yıllık en fazla 50 bin ABD Doları

Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri en fazla 300 bin ABD Doları

Açmış oldukları ve/veya açacakları yurt dışı birimlere ilişkin kira harcamaları en fazla 500 bin ABD Doları

Açmış oldukları ve/veya açacakları mağazalara ilişkin konsept mimari çalışmaları ve dekorasyon giderleri en fazla 400 bin ABD Doları

Kiraladıkları ve/veya kiralayacakları reyonlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200 bin ABD Doları

Açmış oldukları ve/veya açacakları showroomlara ilişkin kira ve/veya komisyon giderleri en fazla 200 bin ABD Doları

Ürünleri ile ilgili kalite belgeleri ile insan, can, mal emniyeti ve güvenliği gösterir işaretlere ilişkin harcamaları en fazla 50 bin ABD Doları

Franchise vermesi halinde franchising ile yurtdışında açılacak ve faaliyete geçirilecek mağazalara ilişkin dekorasyon harcamaları mağaza başına en fazla 50 bin ABD Doları, kira giderleri için 2 (iki) yıl süresince en fazla 100 bin ABD Doları olmak üzere toplam 10 mağaza

Yurt dışında düzenlenen uluslararası nitelikteki sektörel fuarlara katılım halinde, stand dekorasyonu ile fuar katılım bedeline ilişkin harcamaları yılda bir defaya ve tek bir fuar katılımına mahsus olmak üzere (reklam, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerine dâhildir.)

Kurumsal kimlik oluşturulması, kalite kontrol sistemi, stratejik pazarlama, vb. konularda satın alınacak danışmanlık giderleri ile bilgi yönetimi kapsamında satın alınacak veya kiralanacak yazılım ürünleri için yıllık en fazla 500 bin ABD Doları desteklenir.

Destek kapsamına alınan marka ürünleriyle ilgili, destek kapsamındaki şirket tarafından istihdam edilen endüstriyel ürün tasarımcısı, aşçı/şef giderleri (en fazla 3 kişi) yıllık en fazla 200 bin ABD Doları desteklenir.

Kaynak: http://www.baka.org.tr/