AR-GE KANUNU TEŞVİKLERİ

1.Ar-Ge İndirimi

2.Gelir Vergisi Stopajı

3.Sigorta Primi Teşviği

4.Damga Vergisi İstisnası

5.Teknogirişim Sermayesi Desteği

AR-GE İNDİRİMİ
Aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı (%100) kurum kazancının ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Teknoloji merkezi işletmelerinde

Ar-Ge merkezlerinde

Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen Ar-Ge ve yenilik projelerinde

Rekabet öncesi işbirliği projelerinde

Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlananlarca yapılanlar

Ayrıca, 500 ve üzerinde tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden Ar-Ge merkezlerinde o yıl yapılan Ar-Ge ve yenilik harcamasının bir önceki yıla göre artıĢının yarısı da ilaveten, kurum kazancının ve ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.

Ayrıca bu harcamalar, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre aktifleştirilmek suretiyle amortisman yoluyla itfa edilir, bir iktisadi kıymet oluşmaması halinde ise doğrudan gider yazılır.

GELİR VERGİSİ STOPAJI
Aşağıda belirtilen şekillerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretlerinin:

Doktoralı olanlar için yüzde doksanı (%90)

Diğerleri için yüzde sekseni (%80) Gelir Vergisinden muaftır: (kamu personeli hariç) Gelir Vergisi Stopajı Uygulanacak Alanlar:

Teknoloji merkezi işletmeleri

Ar-Ge merkezleri

Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projeleri

Rekabet öncesi işbirliği projeleri

Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmeler

SİGORTA PRİMİ TEŞVİĞİ
Aşağıda belirtilen şekillerde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için 5 yıl süreyle devletçe karşılanır: (kamu personeli hariç)
Teknoloji merkezi işletmelerinde
Ar-Ge merkezlerinde
Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde
Rekabet öncesi işbirliği projelerinde
Teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde.

DAMGA VERGİSİ İSTİSNASI
Bu Kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kâğıtlardan damga vergisi alınmaz.

TEKNOGiRİŞİM SERMAYESİ DESTEĞİ

Teknogirişim sermayesi koşullarını taşıyanlara bir defaya mahsus olmak üzere teminat alınmaksızın 100.000 Türk Lirasına kadar teknogirişim sermayesi desteği hibe olarak verilir.
Ancak, bu madde uyarınca yapılan ödemelerin toplamı, her takvim yılı için 50.000.000 Türk Lirasını geçemez.
Dolayısıyla senede en fazla 500 yatırımcı istifade edebilir.

Kaynak: http://www.baka.org.tr/