BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

BİRLİK (TOPLULUK) PROGRAMLARI

             Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı

Avrupa Tasarım İnovasyon Girişimi 1. Eylem Planı
TEKNOLOJİK OLMAYAN VE KULLANICI MERKEZLİ ORTAK EYLEMLER: AVRUPA TASARIM İNOVASYON GİRİŞİMİ 1. EYLEM PLANI
19/G/ENT/CIP/11/C/N03C021

Avrupa Komisyonu, Avrupa Tasarım Inovasyon Girişimi Sekretaryası tarafından yürütülen ülkemizde Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı kapsamında “Teknolojik Olmayan ve Kullanıcı Merkezli Ortak Eylemler: Avrupa Tasarım İnovasyon Girişimi 1. Eylem Planı” duyurulmuştur.

Ulusal, bölgesel ve AB inovasyon politikalarında tasarımın kullanıcı merkezli bir inovasyon aracı olarak kabul edilmesini hızlandırarak inovasyon politikalarının etkisinin artırılmasını amaçlamayan çağrı kapsamında aşağıdaki amaçlara yönelik faaliyetlere destek verilmesi öngörülmektedir.

• İlgili taraflar ve katılımcı ülkelerle teknolojik olmayan kullanıcı merkezli inovasyon için ortak eylemler, ortak öncelikler ve ortak vizyonun geliştirilmesi.

• Tasarımın inovasyon ile temellendirilmesi ve tasarım ile kullanıcı merkezli inovasyon yaklaşımlarının Avrupa çapındaki inovasyon proje, politika ve desteklerine daha iyi entegre edilmesi.

• Tasarım ve kullanıcı odaklı inovasyona ilişkin farkındalığın arttırılması ve ekonomik, çevre ve sosyal amaçlar için tasarımın kullanılması.

• Tasarım ve kullanıcı merkezli inovasyon alanlarında deneyim ve iyi uygulamaların yayılmasının desteklenmesi.

Avrupalı, ulusal, bölgesel ve/veya yerel düzeydeki kamu ya da özel örgütler / ajanslar / dernekler ile Bölgesel, ulusal ve Avrupalı politika yapıcılar / kamu otoritelerinin programa konsorsiyumlar kurarak başvuruda bulunabilirler. Her bir konsorsiyumda olması gereken katılımcı sayısı en az 3 farklı CIP katılımcı ülkesinde kurulmuş en az 4 tüzel kişiliktir.

Toplam bütçesi 3.000.000 Avro bütçesi olan program kapsamında 4 proje destek almaya hak kazanacaktır. Son Başvuru tarihi 10 Ekim 2011′dir.

Detaylı bilgi için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın web sayfasına buradan ulaşılabilir.

Çağrıya ilişkin başvuru formlarına ulaşmak için Avrupa Tasarım Inovasyon Girişimi Sekreteryası’nın web sayfasına buradan ulaşılabilir

 

 

“Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi”

CIP Programı altında “Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi Çağrısı” yayınlanmıştır

Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Programı (CIP) altında bulunan Girşimcilik ve Yenilik (Inovasyon) Programı (EIP) kapsamında “ENT/CIP/11/C/N02C011″ kod numarası ile “Yenilikçi Çözümlerin Kamu Alımlarının Desteklenmesi Çağrısı” yayınlanmış bulunmaktadır. Toplam bütçesi 15 milyon Avro olan çağrı 27 Eylül 2011 tarihinde kapanacaktır.

İlgili proje çağrısı, bünyesinde iki eylem planını barındırmaktadır. “Eylem 1: Yenilikçi Kamu Alımlarının Geliştirilmesi” kapsamında, yenilikçi çözümlerin alımı için alıcı grupların oluşturulması, proje zaman çizelgesi içinde uygulanması muhtemel yenilikçi çözümlere AB tarafından eş finansmanın sağlanması ve “Eylem 2: Yenilikçilik için Araç Olarak Kamu Alımları” kapsamında, kamu alımlarının inovasyon politikası için bir araç olarak kullanıldığı ve yenilikçi çözümler için teknik bilgiyi daha kullanılabilir hale getirildiği Avrupa Platformu oluşturulması hedeflenmektedir.

Çağrı Detayları için lütfen tıklayınız.

AB Birlik Programları kapsamındaki diğer açık çağrılar için lütfen tıklayınız.

 

 

Avrupa Kültürel Rotaları için Ulus aşırı İşbirliği Projeleri

 

CIP TEKLİF ÇAĞRISI

Avrupa Kültürel Rotaları için Ulusaşırı İşbirliği Projeleri

Avrupa Komisyonu tarafından “Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı – CIP” kapsamında “Avrupa Kültürel Rotaları için Ulusaşırı İşbirliği Projeleri” teklif çağrısına çıkılmıştır.

Çağrının Hedefleri:

Avrupa’nın sunduğu turizm fırsatlarının çeşitlendirilmesine ve ortak kültürel mirasın sermayeleştirilmesine katkıda bulunmak; kültürel turizm ürünlerinden ve kültür turizmi alanında faaliyet gösteren işletmelerden oluşan kümeler ve iletişim ağları oluşturulmasına olanak sağlayarak, kültürel turizmin dikey ve yatay olarak entegre edilmesine katkıda bulunmak çağrının genel hedeflerini oluşturmaktadır. Özelde ise:

  • Avrupa’nın, Avrupa ve üçüncü ülke vatandaşları arasındaki imaj ve profilini yüksek kaliteli tatil destinasyonu olarak sağlamlaştırmak;
  • (Pan)Avrupa kültür turizmi ürünlerine odaklanarak, kültürel turizmde uluslararası işbirliğini güçlendirmek;
  • Kültür-Turizm tedarik zinciri rotasındaki kültür ve turizm alanında faaliyet gösteren KOBİ/kuruluşlar/STKlar/iletişim ağlarının dikey entegrasyonuna olanak sağlamak;
  • Kültür-Turizm rotaları’nın kümelenmesine ve ortak girişimlerin geliştirilmesine olanak sağlamak;
  • Uzak ya da az bilinen güzergâhlardaki turizm operatörleri ve küçük işletmelerin; Avrupa düzeyindeki ortak hareketler, bilgi ve iletişim araçları, sosyal medya ve market stratejileri gibi çeşitli araçlarla yeni yayınlardan faydalanabilmesini sağlamak;
  • Kültür-Turizm ürünlerinin görünürlüğünü Avrupai (ulusaşırı) boyutuyla artırmak;
  • Turistik bakış açısından kültürel mirastan daha fazla faydalanmak çağrının hedefleridir.

Hibe Miktarı ve Oranı:

Bu çağrı için tahsis edilen toplam tutar 500.000 Avro‘dur. Her bir projeye en fazla 125.000 Avro tutarında destek sağlanabilecektir.

Projelere tahsis edilecek AB mali yardımları proje faaliyetleri toplam uygun maliyetlerinin en fazla % 75′i kadar olacaktır. Eş finansmanda ayni katkı kabul edilmeyecektir. Eş finansman başvuru sahibinin kendi kaynaklarından finanse edilebileceği gibi diğer kaynaklarla da finanse edilebilir.

Eşfinansman ve taşeronluk şartlarıyla ilgili ayrıntılı bilgi için lütfen aşağıdaki teklif çağrısı linkine başvurunuz.

Kimler Başvurabilir:

Başvurular, aşağıda belirtilen tüm seçilebilirlik kriterlerine uymak zorundadır.

Coğrafi Uygunluk Kriteri:

Başvurular, aşağıda sıralanan ülkelerden yapılabilir.

1-AB Üyesi Ülkeler

2-Avrupa Ekonomik Alanı Üyesi EFTA Ülkeleri (EEA): Lihtenştayn, Norveç, İzlanda

3-CIP katılımcı ülkeleri: Hırvatistan, Yugoslavya, Makedonya, Türkiye, Sırbistan, Karadağ ve Arnavutluk, İsrail.

Yasal Statü Kriterleri:

1-Başvuranlar, ortak olan organizasyonlarla birlikte konsorsiyum halinde hareket edecektir. Konsorsiyum her biri 4 farklı CIP ülkesinden katılım sağlayan minimum 4 ortaktan oluşmalıdır.

2-Ortaklar da başvuru sahipleri ile aynı uygunluk kriterlerine tabidir.

3-Başvuru, bir tüzel kişilik tarafından yapılacaktır. Gerçek kişiler uygun değildir.

4-Hem başvuru sahipleri hem de diğer ortaklar aşağıda tanımları yer alan kuruluşlardan birinin tanımına uymak durumundadır:

a. Avrupa’da, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde kamu otoriteleri ve onların ağları ya da ilgili kuruluşları ve bir kamu otoritesi adına faaliyet gösteren kamu kurumları/diğer kuruluşlar.

b. Teklif kapsamında yer alan Rotalar’da yer alan destinasyon yönetim organizasyonları ve/veya eğer varsa onların şemsiye kuruluşları.

c. Seyahat acenteleri, tur operatörleri ve onların şemsiye kuruluşları. Sanayi ve Ticaret Odaları, esnaf odaları ve benzer kuruluşlar ile onların şemsiye kuruluşları.

d. Turizm, kültür, bölgesel ve kırsal kalkınma, iletişim, pazarlama, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya, organizasyon şirketleri ve yönetim alanlarında faaliyetlerini yürüten; kar amacı gütmeyen kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, düşünce kuruluşları, kamu ve özel kuruluşların çatısı altındaki dernekler ve federasyonlar,

e. Turizm, kültür, bölgesel ve kırsal kalkınma, iletişim, pazarlama, bilgi ve iletişim teknolojileri, medya, organizasyon şirketleri ve yönetim alanlarında faaliyetlerini yürüten kamu ve özel kurumlar.

Teklif sahipleri, yukarıda sayılan kurum veya kuruluşlar arasında değillerse başvuruda bulunmamalıdır. Ancak yukarıda anılmayan kurum veya kuruluşlara bazı görevlerle ilgili taşeronluk verilebilir.

5-Tüzel kişiler kanuna uygun olarak kurulmuş ve tescil edilmiş olmalıdır. Eğer, kurum veya organizasyon kanunla kurulmamış ise, yasal sorumluluğu taşıyacak bir kişinin atanmış olması gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihleri:

Teklifler, en geç 7 Ekim 2011 Cuma günü Avrupa Komisyonu’na ulaştırılmalıdır. Proje başvuruları aşağıdaki üç şekilde gönderilebilir:

1. Proje teklifleri taahhütlü posta yoluyla aşağıdaki adrese ulaştırılabilir, (posta damgası tarihi, proje teklifinin zamanında ulaştığına kanıt teşkil edecektir.)

European Commission

Enterprise and Industry Directorate-General

Call for proposals No: 23/G/ENT/CIP/B/N02S008

Directorate F, Tourism, CSR, Consumer Goods and International Regulatory Agreements

Unit F1, Tourism Policy Development

B100 4/30

B-1049 Brussels, Belgium

  • 2. Kurye yoluyla aşağıdaki adrese ulaştırılabilir. (bordro tarihi, proje teklifinin zamanında ulaştığına kanıt teşkil edecektir.)
  • 3. Yetkili bir kişi tarafından yukarıda yer alan adrese elden teslim yoluyla ulaştırılabilir. (Komisyona elden teslim tarihi belgesi, proje teklifinin zamanında ulaştığına kanıt teşkil edecektir.)

European Commission

Enterprise and Industry Directorate-General

Call for proposals No: 23/G/ENT/CIP/B/N02S008

Directorate F, Tourism, CSR, Consumer Goods and International Regulatory Agreements

Unit F1, Tourism Policy Development

B100 4/30

Service central de réception du courrier

Avenue du Bourget, 1-3

B-1140 Bruxelles, Belgique

Proje teklif çağrısı hakkında ayrıntılı bilgiye ve başvuru için gerekli evrak bilgisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemlongdetail.cfm?item_id=5339&lang=en&tpa_id=1007&displayType=fo&fosubtype=p&ref=newsbytheme%2Ecfm%3Flang%3Den%26displayType%3Dfo%26fosubtype%3Dp%26tpa%3D1007%26tpa%5Fid%3D1007%26period%3Dlatest%26month%3D%26page%3D1